{"count":10339,"next":"https://metax.fairdata.fi/rest/datasets?limit=2&offset=5","previous":"https://metax.fairdata.fi/rest/datasets?limit=2&offset=1","results":[{"id":4,"identifier":"06f3536a-d2d6-46f6-a8d9-980b440396c3","data_catalog":{"id":3,"identifier":"urn:nbn:fi:att:data-catalog-harvest-fsd"},"deprecated":false,"metadata_owner_org":"fairdata.fi","metadata_provider_org":"fairdata.fi","metadata_provider_user":"harvest@fairdata.fi","research_dataset":{"title":{"en":"Limited Liability Housing Companies Act's Functionality and Impact 2013: Board Members","fi":"Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: hallituksen jäsenet"},"creator":[{"name":{"fi":"Oikeusministeriö"},"@type":"Organization"},{"name":{"en":"Ministry of Justice"},"@type":"Organization"}],"keyword":["asunto-osakeyhtiöt","hallitukset","isännöitsijät","sovittelu","kunnossapito","muutostyöt","toimivuus","yhtiökokoukset","viestintä","osakkaat","asunto-osakeyhtiölaki","toiminnantarkastus","remontti","kustannukset","hyvitys","valvonta","alternative dispute resolution","building maintenance","companies","conflict resolution","governing boards (organizations)","home ownership","housing","maintenance","real property law","Asuminen ja asunnot","Lainsäädäntö ja oikeusjärjestelmät","Housing","Legislation and legal systems"],"spatial":[{"place_uri":{"in_scheme":"http://www.yso.fi/onto/yso/places","identifier":"http://www.yso.fi/onto/yso/p94426","pref_label":{"en":"Finland","fi":"Suomi","sv":"Finland","und":"Suomi"}},"geographic_name":"Finland"}],"language":[{"title":{"en":"Finnish","fi":"suomi","sv":"finska","und":"suomi"},"identifier":"http://lexvo.org/id/iso639-3/fin"}],"modified":"2014-05-21T00:00:00-00:00","temporal":[{"end_date":"2013-12-18T23:59:59-00:00","start_date":"2013-11-01T00:00:00-00:00"}],"publisher":{"name":{"fi":"Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto"},"@type":"Organization","homepage":{"title":{"en":"Publisher website","fi":"Julkaisijan kotisivu"},"identifier":"https://www.fsd.tuni.fi/"}},"provenance":[{"title":{"en":"Collection"},"temporal":{"end_date":"2013-12-18T23:59:59-00:00","start_date":"2013-11-01T00:00:00-00:00"},"variable":[{"pref_label":{"en":"Board members of limited liability housing companies","fi":"Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten jäsenet"}}],"description":{"en":"Contains the date(s) when the data were collected."}},{"title":{"en":"Production"},"temporal":{"end_date":"2014-05-28T23:59:59-00:00","start_date":"2014-05-28T00:00:00-00:00"},"description":{"en":"Date when the data collection were produced (not distributed or archived)"}}],"description":{"en":"The survey investigated how the new Limited Liability Housing Companies Act 2010 (Asunto-osakeyhtiölaki) functioned in Finland, what its impact had been and how it had been implemented. Separate surveys were conducted for shareholders of limited liability housing companies, members of governing boards, property managers and estate agents. This dataset contains the responses of board members. The respondents were first asked basic information about the company, such as the types of buildings belonging to the company, number of apartments, and business premises belonging to the company. Relating to management of the company, the respondents were asked about the number of members in the governing board, number of meetings in 2012, average time spent on a meeting, change in the time spent on meetings after 2010, division of labour within the board, documents drawn up to guide the work of the board, composition of the board, remuneration received by board members, and increase in the workload of the board. Further questions probed, for instance, the ease of attracting new members to join the board, interest shown by shareholders in the activities of the company, and effects of the new Act on the activities of the company. With regards to property management, the questions surveyed whether the company had a property manager, who was responsible for property management, where the duties of the property manager had been set out, changes in property management services and their costs after 2010, and the need for allowing a property management company to assume the tasks of a property manager. Concerning auditing, topics included person/people responsible for financial/performance audit in the company, differences in opinions about the duties of a performance auditor, and benefit of the performance audit to the company. Views were charted on information and communication by the company, for instance, by asking whether invitations to meetings were sent out early enough, whether board members and chair answered shareholders' questions in the meetings, and whether shareholders were notified early enough about important decisions and plans made by the board. Further questions charting communication probed improvement/decline in communication by the board and property manager after 2010, issues the board and/or property manager should notify the shareholders about (e.g. the company's financial situation, renovating and maintenance instructions), and whether an Act should be in place that lays down provisions on communication between the company and shareholders during the fiscal year. Concerning building maintenance, views were charted on the board's and property manager's knowledge of the law and regulations relating to responsibilities of the company and the shareholder in maintenance issues, and disputes between the company and shareholders about the division of maintenance costs. Relating to the maintenance needs report (which is required by law in cases when planned maintenance significantly affects the use of an apartment, company charges, or other costs incurred by the use of an apartment), questions charted, among others, discussion about the report in the company meeting, shareholders' opportunities to go over the report before the meeting, things included in the report (e.g. cost estimate, maintenance schedule), perceptions on the usefulness of the report, and the frequency of updating the report. Plans of building lifts in the buildings owned by the company were surveyed as well as the division of costs of building them. Further questions studied reimbursements awarded to shareholders for making the renovations planned by the company by themselves, and the equal distribution of maintenance costs. Relating to renovations done by shareholders, questions examined rules set out for renovation notices by the company, number of notices filed per year, shareholders' neglect to file notices, need to add information to filed notices, and expert help hired by the company to assess renovation notices. Further questions about renovations investigated disputes resulting from the neglect to file a notice, processing fees for renovation notices, processing time of renovation notices, and supervision of and conditions set for the renovation by the company. Perceptions of disputes and dispute resolution were surveyed. Disputes among shareholders, and increase or decrease in disputes between the company and shareholders after 2010 were studied as well as primary actor in resolving disputes, and the need for an independent third party to settle disputes and conflicts between the shareholders and the company. Background variables included, among others, the respondent's gender, age, work experience in the governing board, and position in the board as well as the location or size of the municipality where the limited liability housing company operated, and the decade when its buildings had been constructed.","fi":"Oikeusministeriön vuoden 2013 lopulla toteuttamassa kyselyssä selvitettiin vuonna 2010 voimaan tulleen uuden asunto-osakeyhtiölain (AOYL:n) toimivuutta sekä täytäntöönpanon ja vaikutusten toteutumista. Kyselyissä käsitellään muun muassa hallinnon ja isännöitsijän toimintaa, tilintarkastuksia, toiminnantarkastuksia, tiedottamista, taloyhtiön sovitteluun ja riidanratkaisuun liittyviä toimintatapoja, yhtiön kunnossapitoa ja muutostöitä sekä niistä aiheutuvaa kustannusten jakoa. Kysely tehtiin erillisenä taloyhtiöiden osakkaille, hallituksen jäsenille, isännöitsijöille ja kiinteistönvälittäjille. Tämä aineisto käsittää asunto-osakeyhtiöiden hallitusten jäsenten vastaukset. Aluksi kyselyssä tiedusteltiin asunto-osakeyhtiön hallinnon toimintaa koskevia kysymyksiä kuten, kuinka monta kertaa hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana, onko hallituksessa sisäistä työnjakoa ja mitkä periaatteet toimintaa ohjaavat. Vastaajalta kysyttiin myös hallituksen jäsenten palkkioista, vuoden 2010 jälkeen tapahtuneista kokoonpanon muutoksista, työmäärän lisääntymisestä ja sen taustalla olevista syistä. Vastaaja sai myös arvioida hallituksen toimintaa vastaamalla väitteisiin esimerkiksi siitä, seuraavatko osakkaat aktiivisesti hallituksen toimintaa. Seuraavaksi kyselyssä tiedusteltiin taloyhtiön isännöinnistä, toiminnan tarkastamisesta ja viestinnästä. Vastaajilta kysyttiin, onko taloyhtiöllä isännöintiä, kuka tehtävää hoitaa ja miten isännöintitoiminta on muuttunut vuoden 2010 jälkeisenä aikana. Edelleen kysyttiin, onko taloyhtiöllä tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja milloin ne ovat vaihtuneet viimeksi. Toiminnantarkastuksesta kysyttiin lisäksi, onko vastaajan mielestä toiminnantarkastuksesta ollut hyötyä taloyhtiölle. Tiedotusta koskevissa kysymyksissä vastaajalta kysyttiin esimerkiksi mielipidettä tiedottamiseen erilaisten väitteiden avulla, kuten miten yhtiökokouskutsuissa toimitaan ja miten osakkaiden tiedottaminen sujuu taloyhtiössä. Vastaajalta kysyttiin myös tiedotuksen kehittymisestä ja mistä asioista hänen mielestään johdon tulisi aktiivisesti tiedottaa osakkaita. Kysymyksissä rakennusten ylläpidosta vastaajalta tiedusteltiin ylläpidon sujuvuudesta sekä kunnossapitotarveselvityksen käsittelystä taloyhtiössä. Vastaajalta kysyttiin muun muassa mihin taustaselvitykseen edellinen kunnossapitotarveselvitys perustui, pitäisikö selvityksen olla ammattilaisen tekemä ja kuinka tyytyväinen hän on nykyiseen kunnossapitotarveselvitykseen. Seuraavaksi kyselyssä tiedusteltiin mahdollisista hissien rakentamiseen ja sen kustannuksiin liittyvistä epäselvyyksistä taloyhtiössä. Sitten vastaajalta tiedusteltiin osakkaan työn hyvittämiseen liittyviä yksityiskohtia, kuten kuinka usein osakkaalle hyvitetään hänen tekemästä remontista tai työstä, mihin ja millä perusteella hyvitystä annetaan. Vastaajalta tiedusteltiin lisäksi, onko yhtiössä käytetty kunnossapito- tai muutostöissä rahoituksen keinona kustannusten tasajakoperiaatetta. Kyselyn lopulla vastaajalta tiedusteltiin osakkaiden remonteista ja taloyhtiön sovittelu- ja riidanratkaisutoimista. Kysymykset koskivat remontti-ilmoitusten tekoa, ilmoitusten käsittelyprosessia ja remonttien valvontaa. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi, ilmoittavatko osakkaat remonteistaan lain mukaisesti yhtiölle ja jos eivät, mistä laiminlyönnit johtuvat ja miten taloyhtiö valvoo osakkaiden remontteja. Kysymyksissä taloyhtiön riitatilanteista vastaajalta tiedusteltiin, onko taloyhtiöllä erimielisyyksiä ja ovatko ne vähentyneet vai lisääntyneet kesäkuun 2010 jälkeen. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin, keneltä erimielisyyksiin on haettu apua ja tulisiko taloyhtiöillä olla käytössä viranomaisten ylläpitämä sovittelu- tai riidanratkaisuelin. Taustamuuttujina aineistossa oli useita muuttujia, kuten esimerkiksi vastaajan sukupuoli, ikä, asema taloyhtiön hallituksessa, asunto-osakeyhtiön sijainti ja rakennusvuosi."},"access_rights":{"license":[{"title":{"en":"Other (Open)","fi":"Muu (Avoin)","und":"Muu (Avoin)"},"identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/license/code/other-open","description":{"en":"The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).","fi":"Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0)."}}],"access_type":{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/access_type","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/access_type/code/open","pref_label":{"en":"Open","fi":"Avoin","und":"Avoin"}}},"field_of_science":[{"in_scheme":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/conceptscheme","identifier":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/ta5","pref_label":{"en":"Social sciences","fi":"YHTEISKUNTATIETEET","sv":"Samhällsvetenskaper","und":"YHTEISKUNTATIETEET"}}],"other_identifier":[{"type":{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/identifier_type","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/identifier_type/code/urn","pref_label":{"en":"Uniform Resource Name (URN)","und":"Uniform Resource Name (URN)"}},"notation":"urn:nbn:fi:csc-kata20141222162243815749"}],"preferred_identifier":"urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2938","metadata_version_identifier":"c9b1594a-cc9c-4fda-b28a-2eef202086f8"},"preservation_state":0,"state":"published","cumulative_state":0,"api_meta":{"version":1},"date_modified":"2021-07-24T04:00:27+03:00","date_created":"2018-06-19T15:08:55+03:00","service_modified":"etsin","service_created":"etsin","removed":false},{"id":5,"identifier":"65f9e3a2-247d-455b-a076-995ef9154eac","data_catalog":{"id":3,"identifier":"urn:nbn:fi:att:data-catalog-harvest-fsd"},"deprecated":false,"metadata_owner_org":"fairdata.fi","metadata_provider_org":"fairdata.fi","metadata_provider_user":"harvest@fairdata.fi","research_dataset":{"title":{"en":"Limited Liability Housing Companies Act's Functionality and Impact 2013: Property Managers","fi":"Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: isännöitsijät"},"creator":[{"name":{"fi":"Oikeusministeriö"},"@type":"Organization"},{"name":{"en":"Ministry of Justice"},"@type":"Organization"}],"keyword":["asunto-osakeyhtiöt","hallitukset","isännöitsijät","sovittelu","kunnossapito","muutostyöt","remontti","toimivuus","yhtiökokoukset","viestintä","osakkaat","asunto-osakeyhtiölaki","toiminnantarkastus","alternative dispute resolution","building maintenance","companies","conflict resolution","home ownership","housing","maintenance","real property law","Asuminen ja asunnot","Lainsäädäntö ja oikeusjärjestelmät","Housing","Legislation and legal systems"],"spatial":[{"place_uri":{"in_scheme":"http://www.yso.fi/onto/yso/places","identifier":"http://www.yso.fi/onto/yso/p94426","pref_label":{"en":"Finland","fi":"Suomi","sv":"Finland","und":"Suomi"}},"geographic_name":"Finland"}],"language":[{"title":{"en":"Finnish","fi":"suomi","sv":"finska","und":"suomi"},"identifier":"http://lexvo.org/id/iso639-3/fin"}],"modified":"2014-05-20T00:00:00-00:00","temporal":[{"end_date":"2013-12-18T23:59:59-00:00","start_date":"2013-11-01T00:00:00-00:00"}],"publisher":{"name":{"fi":"Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto"},"@type":"Organization","homepage":{"title":{"en":"Publisher website","fi":"Julkaisijan kotisivu"},"identifier":"https://www.fsd.tuni.fi/"}},"provenance":[{"title":{"en":"Collection"},"temporal":{"end_date":"2013-12-18T23:59:59-00:00","start_date":"2013-11-01T00:00:00-00:00"},"variable":[{"pref_label":{"en":"Property managers of limited liability housing companies","fi":"Asunto-osakeyhtiöiden isännöitsijät"}}],"description":{"en":"Contains the date(s) when the data were collected."}},{"title":{"en":"Production"},"temporal":{"end_date":"2014-05-28T23:59:59-00:00","start_date":"2014-05-28T00:00:00-00:00"},"description":{"en":"Date when the data collection were produced (not distributed or archived)"}}],"description":{"en":"The survey investigated how the new Limited Liability Housing Companies Act 2010 (Asunto-osakeyhtiölaki) functioned in Finland, what its impact had been and how it had been implemented. Separate surveys were conducted for shareholders of limited liability housing companies, members of governing boards, property managers and estate agents. This dataset contains the responses of property managers. Relating to management, the respondents were asked about the number of members in and frequency of meeting of the boards of their client companies, average time spent on a meeting, change in the time spent on meetings after 2010, division of labour within the boards, documents drawn up to guide the work of the boards, composition of the boards, and remuneration received by board members. Increase in demand for property management services was charted as well as documents in which the duties of the property manager had been set out by client companies, increase in the workload of the property manager, improvement in the management of client companies, increase in training provided for property managers, and the need for allowing a property management company to assume the tasks of a property manager. Concerning auditing, topics included person/people responsible for financial/performance audit in client companies, differences in opinions about the duties of a performance auditor, and benefit of the performance audit to client companies. Views were charted on information and communication by client companies, for instance, by asking whether invitations to meetings were sent out early enough, whether board members and chair answered shareholders' questions in the meetings, and whether shareholders were notified early enough about important decisions and plans made by the board. Further questions charting communication probed improvement/decline in communication by the board and property manager to shareholders after 2010, the property management company's means of communicating to shareholders, issues the property management company should notify the shareholders about (e.g. the company's financial situation, renovating and maintenance instructions), and whether an Act should be in place that lays down provisions on communication during the fiscal year. Concerning building maintenance, views were charted on the boards' knowledge of the law and regulations relating to responsibilities of housing companies and shareholders in maintenance issues, and disputes between companies and shareholders about the division of maintenance costs. Relating to the maintenance needs report (which is required by law in cases when planned maintenance significantly affects the use of an apartment, company charges, or other costs incurred by the use of an apartment), questions charted, among others, discussion about the report in the meetings of client companies, shareholders' opportunities to go over the report before the meetings, things that should be included in the report (e.g. cost estimate, maintenance schedule), and the frequency of updating the report. Plans of building lifts in the buildings owned by client companies were surveyed as well as confusion caused by the division of costs of the lifts, and increase/decrease in the number of lifts built after 2010. Further questions studied reimbursements awarded to shareholders for making the renovations planned by the companies by themselves, and the equal distribution of maintenance costs. Relating to renovations done by shareholders, questions examined rules set out for renovation notices by client companies, whether the respondents processed renovation notices, increase in the number of notices after 2010, and shareholders' neglect to file notices. Further questions about renovations investigated disputes resulting from the neglect to file a notice, processing fees for renovation notices, processing time of renovation notices, expert help hired by companies to assess renovation notices, supervision of and conditions set for the renovation by companies, and the effects of notices and supervision on the number of accidents related to renovations. Perceptions of disputes and dispute resolution were surveyed. Increase or decrease in disputes between companies and shareholders after 2010 was studied as well as primary actors in resolving disputes. Finally, the respondents were asked, among other things, what the average waiting time for a property manager's certificate (isännöitsijäntodistus) was, whether the waiting time had increased or decreased, whether the cost of the certificate had been increased, and whether the property management company gave shareholders the certificate if they needed it for renting out their property. Background variables included, among others, the respondent's gender, age, education, work experience in property management as well as the number of housing companies as clients, and the decade when buildings of the client companies had mainly been constructed.","fi":"Oikeusministeriön vuoden 2013 lopulla toteuttamassa kyselyssä selvitettiin vuonna 2010 voimaan tulleen uuden asunto-osakeyhtiölain (AOYL:n) toimivuutta sekä täytäntöönpanon ja vaikutusten toteutumista. Kysely tehtiin erillisinä taloyhtiöiden osakkaille, hallituksen jäsenille, isännöitsijöille ja kiinteistönvälittäjille. Tämä aineisto käsittää asunto-osakeyhtiöiden isännöitsijöiden vastaukset. Aluksi kyselyssä tiedusteltiin asunto-osakeyhtiön isännöintiyrityksen taustatietoja ja asiakasyhtiöiden hallinnon toimintaa koskevia kysymyksiä, kuten kuinka suuressa osassa asiakasyhtiöitä hallitus kokoontuu tietyn ajan välein sekä paljonko asiakasyhtiöiden hallitustyöskentely vie aikaa isännöitsijältä. Lisäksi kysyttiin hallitusta ohjaavien työjärjestyksen ja taloyhtiön strategian olemassa olosta ja hallituksen jäsenille maksetuista palkkioista. Seuraavaksi kysyttiin isännöitsijän toimintaa määrittelevien ohjeistuksien yleisyydestä. Isännöitsijä sai lisäksi arvioida muutoksia työmäärässään ja työtehtävissään vuoden 2010 voimaan tulleen asunto-osakeyhtiölain jälkeen. Seuraavaksi kyselyssä tiedusteltiin tilintarkastuksesta ja toiminnantarkastuksesta sekä tiedottamisesta ja tiedonsaannista. Isännöitsijältä kysyttiin, kuinka suurella osalla asiakasyhtiöistä on tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä onko näiden tehtävien jaosta ollut näkemyseroja. Tiedottamiseen ja tiedonsaamiseen liittyen isännöitsijältä kysyttiin kantaa muun muassa siihen vastaako isännöitsijä osakkaiden kysymyksiin yhtiökokouksessa sekä tiedotetaanko osakkaita riittävän ajoissa osakkaan kannalta tärkeistä hallituksen päätöksistä ja suunnitelmista. Lisäksi tiedusteltiin erilaisista tiedotuskanavista isännöintiyrityksessä sekä asioita, joiden osalta osakkaisiin tulisi olla yhteydessä, kuten tulevat remontit ja taloyhtiön palvelusopimukset. Kysymyksissä yhtiön rakennusten ylläpidosta tiedusteltiin kunnossapitotarpeen laatimisesta ja sen seurannasta. Isännöitsijältä kysyttiin muun muassa pitäisikö kunnossapitotarveselvityksen olla ammattilaisen laatima ja kuinka suuressa osassa asiakasyhtiöitä rakennusten kuntoa käsitellään hallituksen kokouksissa säännöllisesti. Seuraavaksi tiedusteltiin kunnossapitotarpeisiin varautumisesta taloudellisesti. Remontointiin liittyen kysyttiin vielä tarkemmin hissien rakentamisesta ja rakentamisen lisääntymisestä vuoden 2010 lakimuutoksen jälkeen. Kyselyn lopulla isännöitsijältä tiedusteltiin osakkaiden remonteista ja taloyhtiön sovittelu- ja riidanratkaisutoimista. Kysymykset koskivat muun muassa osakkaan tekemän remonttityön hyvityksiä, remontti-ilmoitusten tekoa, ilmoitusten käsittelyprosessia ja remonttien valvontaa. Lisäksi kartoitettiin osakkaiden taloyhtiölle tekemiä lain mukaisia remontti-ilmoituksia ja mahdollisten puutteiden osalta sitä, mistä laiminlyönnit ilmoitusten tekemisen suhteen johtuvat ja millaisia seurauksia laiminlyönneistä on asiakasyhtiössä. Kysymyksissä taloyhtiön riitatilanteista tiedusteltiin, ovatko erimielisyydet vähentyneet vai lisääntyneet kesäkuun 2010 jälkeen. Lisäksi isännöitsijältä tiedusteltiin, keneltä erimielisyyksien ratkaisemiseen on haettu apua. Viimeiseksi kysyttiin vielä asuntokauppoihin liittyen isännöitsijäntodistuksen antamisesta, sen hinnasta sekä sen sisältämistä tiedoista osakkaalle luovutettaessa. Taustamuuttujina aineistossa ovat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutustaso, koulutusala sekä asiakasyhtiöiden määrä, - rakennusvuosi ja - sijainti."},"access_rights":{"license":[{"title":{"en":"Other (Open)","fi":"Muu (Avoin)","und":"Muu (Avoin)"},"identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/license/code/other-open","description":{"en":"The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).","fi":"Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0)."}}],"access_type":{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/access_type","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/access_type/code/open","pref_label":{"en":"Open","fi":"Avoin","und":"Avoin"}}},"field_of_science":[{"in_scheme":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/conceptscheme","identifier":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/ta5","pref_label":{"en":"Social sciences","fi":"YHTEISKUNTATIETEET","sv":"Samhällsvetenskaper","und":"YHTEISKUNTATIETEET"}}],"other_identifier":[{"type":{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/identifier_type","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/identifier_type/code/urn","pref_label":{"en":"Uniform Resource Name (URN)","und":"Uniform Resource Name (URN)"}},"notation":"urn:nbn:fi:csc-kata20141222162245672539"}],"preferred_identifier":"urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2939","metadata_version_identifier":"a997c55c-85e0-42d7-ab11-dd51311b8c18"},"preservation_state":0,"state":"published","cumulative_state":0,"api_meta":{"version":1},"date_modified":"2021-07-24T04:00:28+03:00","date_created":"2018-06-19T15:08:55+03:00","service_modified":"etsin","service_created":"etsin","removed":false}]}