{"count":10339,"next":"https://metax.fairdata.fi/rest/datasets?limit=10&offset=10","previous":null,"results":[{"id":1,"identifier":"eac9675c-6fc1-4876-ab95-dd65ec6bf58e","data_catalog":{"id":3,"identifier":"urn:nbn:fi:att:data-catalog-harvest-fsd"},"deprecated":false,"metadata_owner_org":"fairdata.fi","metadata_provider_org":"fairdata.fi","metadata_provider_user":"harvest@fairdata.fi","research_dataset":{"title":{"en":"Youth Gambling Survey 2006","fi":"Nuorten rahapelaaminen 2006"},"creator":[{"name":{"fi":"Sosiaali- ja terveysministeriö"},"@type":"Organization"},{"name":{"en":"Ministry of Social Affairs and Health"},"@type":"Organization"}],"keyword":["nuoret","rahapelit","pelaaminen","rahankäyttö","läheiset","häviäminen","syyllisyys","ongelmat","velat","addiction","adolescents","debts","expenditure","family members","friends","gambling","gaming machines","guilt","lotteries","youth","Sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet","Nuoret","Social behaviour and attitudes","Youth"],"spatial":[{"place_uri":{"in_scheme":"http://www.yso.fi/onto/yso/places","identifier":"http://www.yso.fi/onto/yso/p94426","pref_label":{"en":"Finland","fi":"Suomi","sv":"Finland","und":"Suomi"}},"geographic_name":"Finland"}],"language":[{"title":{"en":"Finnish","fi":"suomi","sv":"finska","und":"suomi"},"identifier":"http://lexvo.org/id/iso639-3/fin"},{"title":{"en":"English","fi":"englanti","sv":"engelska","und":"englanti"},"identifier":"http://lexvo.org/id/iso639-3/eng"}],"modified":"2018-07-24T00:00:00-00:00","temporal":[{"end_date":"2006-05-31T23:59:59-00:00","start_date":"2006-05-10T00:00:00-00:00"}],"publisher":{"name":{"fi":"Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto"},"@type":"Organization","homepage":{"title":{"en":"Publisher website","fi":"Julkaisijan kotisivu"},"identifier":"https://www.fsd.tuni.fi/"}},"provenance":[{"title":{"en":"Collection"},"temporal":{"end_date":"2006-05-31T23:59:59-00:00","start_date":"2006-05-10T00:00:00-00:00"},"variable":[{"pref_label":{"en":"the Åland Islands","fi":"Ahvenanmaa"}}],"description":{"en":"Contains the date(s) when the data were collected."}},{"title":{"en":"Production"},"temporal":{"end_date":"2007-05-21T23:59:59-00:00","start_date":"2007-05-21T00:00:00-00:00"},"description":{"en":"Date when the data collection were produced (not distributed or archived)"}}],"description":{"en":"The survey charted the gambling habits of Finnish youth. The term gambling is used here as an umbrella term for lotteries, slot machines, betting, bookmaking, the pools, roulette wheels, and card and dice tables. The respondents were asked to indicate the different types of gambling, betting, and games of chance they had played during the past year. They were also asked how often they usually engaged in the mentioned gambling activities, and whether they usually gambled through a bookmaker or an agent, or on the Internet. In addition, the respondents indicated where and with whom they had gambled, and whether the staff in the gambling venue had asked about their age or did not allow them to gamble. If the respondent engaged in gambling activities more often than twice a month, he/she was asked to estimate the average weekly sum spent in gambling, and the largest sum spent during one day. One topic pertained to whether any of respondents' relatives or peers had had a gambling problem. The respondents were also asked whether they returned another day to try to win back the money they had lost, whether they ever gambled more than they intended to, whether they had ever claimed to be winning while gambling, even though they were actually losing money, and whether people criticised their gambling or told them they had a gambling problem. Some questions explored whether the respondents ever felt guilty while gambling, whether they had wanted to stop betting money or gambling but could not do it, and whether they had ever hidden their gambling from their family members. The respondents were also asked whether they had ever argued with people they live with over how they handled money and whether those arguments had ever centered on their gambling. Other topics included whether the respondents had ever borrowed from someone and not paid them back as a result of their gambling, and whether they had ever lost time from work or school due to betting or gambling. The respondents were also asked whether they had borrowed or stolen money to gamble or to pay gambling debts, and if they had, they were asked to indicate from where/whom they received the money. Finally, the respondents' opinions were probed on whether they had a friend who had a gambling problem, whether teachers, other school personnel, or parents had talked about gambling, whether respondents' parents gambled, and how often they gambled when respondents were present. Background variables included respondent's gender, age, region of residence, education, available monthly resources, household size, and municipality size.","fi":"Tässä tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten nuorten rahapelaamista. Kysely aloitettiin luettelemalla erilaisia Veikkauksen, Fintoton ja RAY:n rahapelejä ja kysymällä, mihin niistä vastaaja on osallistunut viimeksi kuluneen vuoden aikana. Kysyttiin myös, osallistuuko vastaaja veikkauspeleihin tavallisimmin asiamiehen vai Internetin välityksellä ja miten usein vastaajalla on tapana pelata/osallistua lueteltuihin peleihin. Lisäksi tiedusteltiin, missä vastaaja on pelannut pelejä ja kenen kanssa, onko pelipaikan henkilökunta kysynyt vastaajan ikää tai kieltänyt häntä pelaamasta ja mihin vastaaja on jättänyt pelitositteen pelatessaan rahapelejä. Mikäli vastaaja sanoi pelaavansa pelejä enemmän kuin kaksi kertaa kuukaudessa, häntä pyydettiin arvioimaan keskimääräinen rahapeleihin käytetty summa viikossa ja suurin rahamäärä, jonka hän on käyttänyt rahapeleihin yhden päivän aikana. Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin, palaako hän jonain toisena päivänä pelaamaan yrittääkseen voittaa häviämänsä rahat takaisin, onko vastaaja koskaan väittänyt muille voittaneensa vaikka on todellisuudessa hävinnyt, onko vastaaja koskaan pelannut enemmän kuin on aikonut ja ovatko ihmiset koskaan arvostelleet hänen pelaamistaan tai väittäneet hänellä olevan pelaamisongelma. Tiedusteltiin myös, onko vastaaja koskaan tuntenut syyllisyyttä rahapelejä pelatessaan, onko hän halunnut lopettaa rahapelien pelaamisen mutta ei ole pystynyt siihen, onko vastaaja koskaan salaillut pelaamistaan perheenjäseniltään ja onko vastaaja koskaan kiistellyt läheistensä kanssa pelaamiseen kuluvasta rahasta. Seuraavaksi kysyttiin, onko vastaaja koskaan lainannut rahaa pelaamiseen, mutta ei ole maksanut lainaa takaisin, onko vastaaja koskaan ollut poissa töistä tai opiskelusta pelatakseen rahapelejä ja onko hän lainannut tai varastanut rahaa maksaakseen pelivelkoja ja jos on, niin mistä/keneltä vastaaja sai rahat. Lopuksi tiedusteltiin, onko vastaajan kaveripiirissä henkilö, joka pelaa rahapelejä ongelmallisen paljon, ovatko opettajat, muu koulun henkilöstö tai vanhemmat puhuneet rahapelien pelaamisesta, pelaavatko vastaajan vanhemmat ja kuinka usein he pelaavat vastaajan läsnä ollessa. Taustamuuttujina kyselyssä oli vastaajan sukupuoli, ikä, maakunta, koulutus, käytettävissä olevat varat kuukaudessa, talouden koko ja asuinpaikkakunnan asukasmäärä."},"access_rights":{"license":[{"title":{"en":"Other (Not Open)","fi":"Muu (Ei avoin)","und":"Muu (Ei avoin)"},"identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/license/code/other-closed","description":{"en":"The dataset is (B) available for research, teaching and study.","fi":"Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun."}}],"access_type":{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/access_type","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/access_type/code/restricted","pref_label":{"en":"Restricted use","fi":"Saatavuutta rajoitettu","und":"Saatavuutta rajoitettu"}},"restriction_grounds":[{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds/code/education","pref_label":{"en":"Restricted access for teaching or studying based on contract","fi":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella opetukseen ja opiskeluun","sv":"Begränsad åtkomst på bas av kontrakt ändast för undervisning och studier","und":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella opetukseen ja opiskeluun"}},{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds/code/research","pref_label":{"en":"Restriced access for research based on contract","fi":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella vain tutkimuskäyttöön","sv":"Begränsad åtkomst på bas av kontrakt ändast för forskningsändamål","und":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella vain tutkimuskäyttöön"}}]},"field_of_science":[{"in_scheme":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/conceptscheme","identifier":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/ta5","pref_label":{"en":"Social sciences","fi":"YHTEISKUNTATIETEET","sv":"Samhällsvetenskaper","und":"YHTEISKUNTATIETEET"}}],"other_identifier":[{"type":{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/identifier_type","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/identifier_type/code/urn","pref_label":{"en":"Uniform Resource Name (URN)","und":"Uniform Resource Name (URN)"}},"notation":"urn:nbn:fi:csc-kata20141222160532727336"}],"preferred_identifier":"urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2251","metadata_version_identifier":"32454754-e752-471f-94b3-74843f4415c6"},"preservation_state":0,"state":"published","cumulative_state":0,"api_meta":{"version":1},"date_modified":"2021-07-24T04:11:30+03:00","date_created":"2018-06-19T15:08:52+03:00","service_modified":"etsin","service_created":"etsin","removed":false},{"id":2,"identifier":"2cc1d05d-a2e4-4568-bf7c-c1354df43cc0","data_catalog":{"id":3,"identifier":"urn:nbn:fi:att:data-catalog-harvest-fsd"},"deprecated":false,"metadata_owner_org":"fairdata.fi","metadata_provider_org":"fairdata.fi","metadata_provider_user":"harvest@fairdata.fi","research_dataset":{"title":{"en":"Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 2001: Autumn","fi":"Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2001: syksy"},"creator":[{"name":{"fi":"Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS)"},"@type":"Organization"},{"name":{"en":"Advisory Board for Defence Information (ABDI)"},"@type":"Organization"}],"keyword":["asevelvollisuus","kriisinhallinta","liittoutuminen","maanpuolustus","puolustuspolitiikka","rauhanturvaaminen","sotateollisuus","turvallisuuspolitiikka","ulkopolitiikka","military service","national security","conflict resolution","international conflict resolution","crisis management","national security","military alliances","peace-keeping forces","arms industry","defence and state security policy","foreign policy","Konfliktit, turvallisuus ja rauha","Poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet ja mielipiteet","Conflict, security and peace","Political behaviour and attitudes"],"spatial":[{"place_uri":{"in_scheme":"http://www.yso.fi/onto/yso/places","identifier":"http://www.yso.fi/onto/yso/p94426","pref_label":{"en":"Finland","fi":"Suomi","sv":"Finland","und":"Suomi"}},"geographic_name":"Finland"}],"language":[{"title":{"en":"Finnish","fi":"suomi","sv":"finska","und":"suomi"},"identifier":"http://lexvo.org/id/iso639-3/fin"},{"title":{"en":"English","fi":"englanti","sv":"engelska","und":"englanti"},"identifier":"http://lexvo.org/id/iso639-3/eng"}],"modified":"2018-09-27T00:00:00-00:00","temporal":[{"end_date":"2001-11-04T23:59:59-00:00","start_date":"2001-10-19T00:00:00-00:00"}],"publisher":{"name":{"fi":"Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto"},"@type":"Organization","homepage":{"title":{"en":"Publisher website","fi":"Julkaisijan kotisivu"},"identifier":"https://www.fsd.tuni.fi/"}},"provenance":[{"title":{"en":"Collection"},"temporal":{"end_date":"2001-11-04T23:59:59-00:00","start_date":"2001-10-19T00:00:00-00:00"},"variable":[{"pref_label":{"en":"the Åland Islands","fi":"Ahvenanmaa"}}],"description":{"en":"Contains the date(s) when the data were collected."}},{"title":{"en":"Production"},"temporal":{"end_date":"2003-12-12T23:59:59-00:00","start_date":"2003-12-12T00:00:00-00:00"},"description":{"en":"Date when the data collection were produced (not distributed or archived)"}}],"description":{"en":"The survey studied Finnish public opinion on foreign policy, security policy and military alliances. Respondents assessed the country's foreign policy and relations with a number of other countries. Views were probed on whether Finland should join a military alliance or join the Nato if the Baltic countries also join. Opinions on defence expenditure and the conscript army versus the professional army were surveyed. Respondents were asked whether Finland should participate in peace-keeping operations led by the UN, Nato or EU and in which part of the world. Questions covered EU crisis management forces, Finnish expenditure on civil crises management and whether there should or should not be defence material industry in Finland and why. Background variables included the respondent's sex, age group, main economic activity, employment, marital status, education, type of accommodation, type of neighbourhood, region of residence, household type and composition, household income, party preference, ownership of mobile phone, Internet use, location and frequency of Internet use.","fi":"Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien näkemyksiä ulko- ja turvallisuuspolitiikan hoidosta, sotilaallisesta liittoutumisesta ja sen eri vaihtoehdoista. Edelleen kysyttiin, pitäisikö myös Suomen hakea Naton jäsenyyttä, jos Baltian maat hyväksytään liiton jäseniksi. Lisäksi tiedusteltiin mielipiteitä puolustusvoimille myönnettävistä varoista, Suomen puolustusjärjestelmästä ja sotateollisuudesta, YK:n, EU:n ja Naton johtamista rauhanturvatehtävistä sekä siviilikriisinhallintatehtävistä. Vastaajilta kysyttiin, miten he suhtautuvat siihen, että EU on ottamassa itselleen myös sotilaallisia tehtäviä. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikäryhmä, työmarkkina- ja ammattiasema, siviilisääty, koulutus, asuinlääni, internetin ja matkapuhelimen käyttö, puolue, jonka ehdokasta äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt sekä perheen tuloluokka."},"access_rights":{"license":[{"title":{"en":"Other (Not Open)","fi":"Muu (Ei avoin)","und":"Muu (Ei avoin)"},"identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/license/code/other-closed","description":{"en":"The dataset is (C) available only for research including master's theses.","fi":"Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin."}}],"access_type":{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/access_type","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/access_type/code/restricted","pref_label":{"en":"Restricted use","fi":"Saatavuutta rajoitettu","und":"Saatavuutta rajoitettu"}},"restriction_grounds":[{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds/code/research","pref_label":{"en":"Restriced access for research based on contract","fi":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella vain tutkimuskäyttöön","sv":"Begränsad åtkomst på bas av kontrakt ändast för forskningsändamål","und":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella vain tutkimuskäyttöön"}}]},"field_of_science":[{"in_scheme":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/conceptscheme","identifier":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/ta5","pref_label":{"en":"Social sciences","fi":"YHTEISKUNTATIETEET","sv":"Samhällsvetenskaper","und":"YHTEISKUNTATIETEET"}}],"other_identifier":[{"type":{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/identifier_type","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/identifier_type/code/urn","pref_label":{"en":"Uniform Resource Name (URN)","und":"Uniform Resource Name (URN)"}},"notation":"urn:nbn:fi:csc-kata20141222155711057073"}],"preferred_identifier":"urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1299","metadata_version_identifier":"77631e9c-59f9-406a-88ce-7b13311834c7"},"preservation_state":0,"state":"published","cumulative_state":0,"api_meta":{"version":1},"date_modified":"2021-07-24T04:11:31+03:00","date_created":"2018-06-19T15:08:53+03:00","service_modified":"etsin","service_created":"etsin","removed":false},{"id":3,"identifier":"6d5e3f36-fdb7-40f1-ac81-c5a53f2e7cb1","data_catalog":{"id":3,"identifier":"urn:nbn:fi:att:data-catalog-harvest-fsd"},"deprecated":false,"metadata_owner_org":"fairdata.fi","metadata_provider_org":"fairdata.fi","metadata_provider_user":"harvest@fairdata.fi","research_dataset":{"title":{"en":"Karelian Media Survey 2000","fi":"Karjalan mediatutkimus 2000"},"creator":[{"name":"Nordenstreng, Kaarle","@type":"Person","member_of":{"name":{"fi":"Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos"},"@type":"Organization"}},{"name":"Pietiläinen, Jukka","@type":"Person","member_of":{"name":{"fi":"Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos"},"@type":"Organization"}},{"name":"Nordenstreng, Kaarle","@type":"Person","member_of":{"name":{"en":"University of Tampere. Department of Journalism and Mass Communication"},"@type":"Organization"}},{"name":"Pietiläinen, Jukka","@type":"Person","member_of":{"name":{"en":"University of Tampere. Department of Journalism and Mass Communication"},"@type":"Organization"}}],"keyword":["joukkoviestimet","luotettavuus","asenteet","sensuuri","tiedonlähteet","politiikka","journalismi","sanomalehdet","Karjalan tasavalta","Venäjä","lehdistö","radio","televisio","luottamus","sanomalehdet","uutiset","presidentinvaalit","mass media","mass media exposure","mass media use","information sources","politics","presidential elections","censorship","journalism","newspaper press","freedom of the press","radio listening","television viewing","trust","news","Joukkoviestimet","Media"],"spatial":[{"place_uri":{"in_scheme":"http://www.yso.fi/onto/yso/places","identifier":"http://www.yso.fi/onto/yso/p94479","pref_label":{"en":"Russia","fi":"Venäjä","sv":"Ryssland","und":"Venäjä"}},"geographic_name":"Russia"}],"language":[{"title":{"en":"Finnish","fi":"suomi","sv":"finska","und":"suomi"},"identifier":"http://lexvo.org/id/iso639-3/fin"},{"title":{"en":"English","fi":"englanti","sv":"engelska","und":"englanti"},"identifier":"http://lexvo.org/id/iso639-3/eng"}],"modified":"2018-07-24T00:00:00-00:00","temporal":[{"end_date":"2000-02-28T23:59:59-00:00","start_date":"2000-02-04T00:00:00-00:00"}],"publisher":{"name":{"fi":"Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto"},"@type":"Organization","homepage":{"title":{"en":"Publisher website","fi":"Julkaisijan kotisivu"},"identifier":"https://www.fsd.tuni.fi/"}},"provenance":[{"title":{"en":"Collection"},"temporal":{"end_date":"2000-02-28T23:59:59-00:00","start_date":"2000-02-04T00:00:00-00:00"},"variable":[{"pref_label":{"en":"People aged 18 and over living in Petrozavodsk, Republic of Karelia","fi":"Yli 18-vuotiaat petroskoilaiset"}}],"description":{"en":"Contains the date(s) when the data were collected."}},{"title":{"en":"Production"},"temporal":{"end_date":"2004-06-18T23:59:59-00:00","start_date":"2004-06-18T00:00:00-00:00"},"description":{"en":"Date when the data collection were produced (not distributed or archived)"}}],"description":{"en":"The survey charted the consumption of and attitudes towards the mass media in Petrozavodsk, Republic of Karelia, Russia. It also queried on which channels people use to obtain information. Firstly, the respondents were asked about their habits of reading newspapers. They were asked how often they read different newspapers and how they obtained them. Opinions on preferred newspaper choices were probed. The respondents also evaluated which newspapers usually contained incorrect information and which ones had correct information. Local (Karelian) and national (Russian) newspapers were treated as separate variable groups. The respondents were asked what kind of topics or sections they preferred reading. Different alternatives included politics, economy, entertainment and letters to the editor. The frequency of listening to radio and watching television was examined. Attitudes towards mass media in general were charted. First, the respondents were asked what they thought the primary purpose of mass media was. They were presented with a set of attitudinal statements about journalists. The respondents were also asked how interested they were in following political news and which information sources they used to follow different kinds of news (political and economic). Opinions on the reliability of the mass media in reporting on these issues were probed. The respondents assessed whether local media were dependent on the authorities of the city and the Republic, and what kind of influence the media had on citizens in general. They were also asked whether the contents of publications should be controlled and whether they were going to vote in the next presidential elections (2000). Those who intended to vote were asked to state their candidate of choice. Background variables included gender, age, level of education, household size, nationality, employment status, industry of employment, income of one member of the household, financial circumstances of the household in general and district of the town.","fi":"Karjalan mediatutkimuksessa selvitetään tiedotusvälineiden seuraamista Petroskoissa sekä asenteita joukkoviestimiä kohtaan. Lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan, mitä kanavia petroskoilaiset käyttävät eri tietojen hankkimisessa Ensin kyselyssä selvitettiin sanomalehtien lukemiseen liittyviä asioita. Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka usein he lukevat eri sanomalehtiä ja miten he hankkivat kyseisiä lehtiä luettavakseen. Seuraavaksi kysyttiin, minkä mainituista lehdistä vastaajat valitsisivat mieluiten, jos olisi mahdollista valita vain yksi. Lisäksi pyydettiin arvioimaan, missä sanomalehdessä heidän mielestään on useimmiten virheellistä ja missä taas virheettömintä tietoa. Karjalan tasavallassa ilmestyvät ja valtakunnalliset sanomalehdet käsiteltiin omina kysymysryhminään. Lisäksi kartoitettiin, mistä aiheista tai mitä osastoja vastaajat mieluiten lukevat sanomalehdistä. Arvioitavana olivat esimerkiksi politiikkaan ja talouteen liittyvät uutiset, viihde- ja mielipidesivut. Vastaajilta kysyttiin myös, kuinka usein he kuuntelevat eri radiokanavia sekä katsovat eri televisiokanavia. Seuraavaksi tiedusteltiin mielipiteitä joukkoviestimistä yleensä. Ensin vastaajilta kysyttiin, mikä heidän mielestään on median tärkein tehtävä. Toimittajista oli esitettynä erilaisia väittämiä, joista vastaajia pyydettiin valitsemaan omaa näkemystä parhaiten kuvaava. Tämän jälkeen kysyttiin, kuinka kiinnostuneita vastaajat ovat poliittisten uutisten seuraamisesta. Vastaajilta kysyttiin myös, mitä tietolähteitä he käyttävät eri uutisten seuraamisessa. Arvioitavina olivat lähinnä poliittiset ja talouteen liittyvät uutiset. Edelleen poliittisiin ja taloudellisiin asioihin liittyen, vastaajilta kysyttiin, kuinka luotettavina he pitävät joukkotiedotusvälineitä näiden asioiden uutisoinnissa. Vastaajilta tiedusteltiin myös, ovatko paikalliset tiedotusvälineet heidän mielestään riippuvaisia kaupungin ja tasavallan vallanpitäjistä. Lisäksi kysyttiin, minkälainen vaikutus medialla yleensä on ihmisiin ja pitäisikö poliittisten asioiden uutisointia kontrolloida. Lopuksi tiedusteltiin presidentinvaaleihin liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin, aikovatko he äänestää tulevissa (2000) vaaleissa ja jos aikovat, niin ketä. Taustatietoina olivat sukupuoli, ikä, koulutus, kansalaisuus, perheen koko, tiedot työtilanteesta ja alasta, yhden perheenjäsenen yhteenlasketut tulot, perheen taloudellinen tilanne yleensä ja kaupunginosa."},"access_rights":{"license":[{"title":{"en":"Other (Not Open)","fi":"Muu (Ei avoin)","und":"Muu (Ei avoin)"},"identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/license/code/other-closed","description":{"en":"The dataset is (B) available for research, teaching and study.","fi":"Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun."}}],"access_type":{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/access_type","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/access_type/code/restricted","pref_label":{"en":"Restricted use","fi":"Saatavuutta rajoitettu","und":"Saatavuutta rajoitettu"}},"restriction_grounds":[{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds/code/education","pref_label":{"en":"Restricted access for teaching or studying based on contract","fi":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella opetukseen ja opiskeluun","sv":"Begränsad åtkomst på bas av kontrakt ändast för undervisning och studier","und":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella opetukseen ja opiskeluun"}},{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds/code/research","pref_label":{"en":"Restriced access for research based on contract","fi":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella vain tutkimuskäyttöön","sv":"Begränsad åtkomst på bas av kontrakt ändast för forskningsändamål","und":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella vain tutkimuskäyttöön"}}]},"field_of_science":[{"in_scheme":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/conceptscheme","identifier":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/ta5","pref_label":{"en":"Social sciences","fi":"YHTEISKUNTATIETEET","sv":"Samhällsvetenskaper","und":"YHTEISKUNTATIETEET"}}],"other_identifier":[{"type":{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/identifier_type","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/identifier_type/code/urn","pref_label":{"en":"Uniform Resource Name (URN)","und":"Uniform Resource Name (URN)"}},"notation":"urn:nbn:fi:csc-kata20141222155652923642"}],"preferred_identifier":"urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1291","metadata_version_identifier":"83642da5-7f94-42eb-91b8-dcdecb91a7f5"},"preservation_state":0,"state":"published","cumulative_state":0,"api_meta":{"version":1},"date_modified":"2021-07-24T04:00:26+03:00","date_created":"2018-06-19T15:08:54+03:00","service_modified":"etsin","service_created":"etsin","removed":false},{"id":4,"identifier":"06f3536a-d2d6-46f6-a8d9-980b440396c3","data_catalog":{"id":3,"identifier":"urn:nbn:fi:att:data-catalog-harvest-fsd"},"deprecated":false,"metadata_owner_org":"fairdata.fi","metadata_provider_org":"fairdata.fi","metadata_provider_user":"harvest@fairdata.fi","research_dataset":{"title":{"en":"Limited Liability Housing Companies Act's Functionality and Impact 2013: Board Members","fi":"Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: hallituksen jäsenet"},"creator":[{"name":{"fi":"Oikeusministeriö"},"@type":"Organization"},{"name":{"en":"Ministry of Justice"},"@type":"Organization"}],"keyword":["asunto-osakeyhtiöt","hallitukset","isännöitsijät","sovittelu","kunnossapito","muutostyöt","toimivuus","yhtiökokoukset","viestintä","osakkaat","asunto-osakeyhtiölaki","toiminnantarkastus","remontti","kustannukset","hyvitys","valvonta","alternative dispute resolution","building maintenance","companies","conflict resolution","governing boards (organizations)","home ownership","housing","maintenance","real property law","Asuminen ja asunnot","Lainsäädäntö ja oikeusjärjestelmät","Housing","Legislation and legal systems"],"spatial":[{"place_uri":{"in_scheme":"http://www.yso.fi/onto/yso/places","identifier":"http://www.yso.fi/onto/yso/p94426","pref_label":{"en":"Finland","fi":"Suomi","sv":"Finland","und":"Suomi"}},"geographic_name":"Finland"}],"language":[{"title":{"en":"Finnish","fi":"suomi","sv":"finska","und":"suomi"},"identifier":"http://lexvo.org/id/iso639-3/fin"}],"modified":"2014-05-21T00:00:00-00:00","temporal":[{"end_date":"2013-12-18T23:59:59-00:00","start_date":"2013-11-01T00:00:00-00:00"}],"publisher":{"name":{"fi":"Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto"},"@type":"Organization","homepage":{"title":{"en":"Publisher website","fi":"Julkaisijan kotisivu"},"identifier":"https://www.fsd.tuni.fi/"}},"provenance":[{"title":{"en":"Collection"},"temporal":{"end_date":"2013-12-18T23:59:59-00:00","start_date":"2013-11-01T00:00:00-00:00"},"variable":[{"pref_label":{"en":"Board members of limited liability housing companies","fi":"Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten jäsenet"}}],"description":{"en":"Contains the date(s) when the data were collected."}},{"title":{"en":"Production"},"temporal":{"end_date":"2014-05-28T23:59:59-00:00","start_date":"2014-05-28T00:00:00-00:00"},"description":{"en":"Date when the data collection were produced (not distributed or archived)"}}],"description":{"en":"The survey investigated how the new Limited Liability Housing Companies Act 2010 (Asunto-osakeyhtiölaki) functioned in Finland, what its impact had been and how it had been implemented. Separate surveys were conducted for shareholders of limited liability housing companies, members of governing boards, property managers and estate agents. This dataset contains the responses of board members. The respondents were first asked basic information about the company, such as the types of buildings belonging to the company, number of apartments, and business premises belonging to the company. Relating to management of the company, the respondents were asked about the number of members in the governing board, number of meetings in 2012, average time spent on a meeting, change in the time spent on meetings after 2010, division of labour within the board, documents drawn up to guide the work of the board, composition of the board, remuneration received by board members, and increase in the workload of the board. Further questions probed, for instance, the ease of attracting new members to join the board, interest shown by shareholders in the activities of the company, and effects of the new Act on the activities of the company. With regards to property management, the questions surveyed whether the company had a property manager, who was responsible for property management, where the duties of the property manager had been set out, changes in property management services and their costs after 2010, and the need for allowing a property management company to assume the tasks of a property manager. Concerning auditing, topics included person/people responsible for financial/performance audit in the company, differences in opinions about the duties of a performance auditor, and benefit of the performance audit to the company. Views were charted on information and communication by the company, for instance, by asking whether invitations to meetings were sent out early enough, whether board members and chair answered shareholders' questions in the meetings, and whether shareholders were notified early enough about important decisions and plans made by the board. Further questions charting communication probed improvement/decline in communication by the board and property manager after 2010, issues the board and/or property manager should notify the shareholders about (e.g. the company's financial situation, renovating and maintenance instructions), and whether an Act should be in place that lays down provisions on communication between the company and shareholders during the fiscal year. Concerning building maintenance, views were charted on the board's and property manager's knowledge of the law and regulations relating to responsibilities of the company and the shareholder in maintenance issues, and disputes between the company and shareholders about the division of maintenance costs. Relating to the maintenance needs report (which is required by law in cases when planned maintenance significantly affects the use of an apartment, company charges, or other costs incurred by the use of an apartment), questions charted, among others, discussion about the report in the company meeting, shareholders' opportunities to go over the report before the meeting, things included in the report (e.g. cost estimate, maintenance schedule), perceptions on the usefulness of the report, and the frequency of updating the report. Plans of building lifts in the buildings owned by the company were surveyed as well as the division of costs of building them. Further questions studied reimbursements awarded to shareholders for making the renovations planned by the company by themselves, and the equal distribution of maintenance costs. Relating to renovations done by shareholders, questions examined rules set out for renovation notices by the company, number of notices filed per year, shareholders' neglect to file notices, need to add information to filed notices, and expert help hired by the company to assess renovation notices. Further questions about renovations investigated disputes resulting from the neglect to file a notice, processing fees for renovation notices, processing time of renovation notices, and supervision of and conditions set for the renovation by the company. Perceptions of disputes and dispute resolution were surveyed. Disputes among shareholders, and increase or decrease in disputes between the company and shareholders after 2010 were studied as well as primary actor in resolving disputes, and the need for an independent third party to settle disputes and conflicts between the shareholders and the company. Background variables included, among others, the respondent's gender, age, work experience in the governing board, and position in the board as well as the location or size of the municipality where the limited liability housing company operated, and the decade when its buildings had been constructed.","fi":"Oikeusministeriön vuoden 2013 lopulla toteuttamassa kyselyssä selvitettiin vuonna 2010 voimaan tulleen uuden asunto-osakeyhtiölain (AOYL:n) toimivuutta sekä täytäntöönpanon ja vaikutusten toteutumista. Kyselyissä käsitellään muun muassa hallinnon ja isännöitsijän toimintaa, tilintarkastuksia, toiminnantarkastuksia, tiedottamista, taloyhtiön sovitteluun ja riidanratkaisuun liittyviä toimintatapoja, yhtiön kunnossapitoa ja muutostöitä sekä niistä aiheutuvaa kustannusten jakoa. Kysely tehtiin erillisenä taloyhtiöiden osakkaille, hallituksen jäsenille, isännöitsijöille ja kiinteistönvälittäjille. Tämä aineisto käsittää asunto-osakeyhtiöiden hallitusten jäsenten vastaukset. Aluksi kyselyssä tiedusteltiin asunto-osakeyhtiön hallinnon toimintaa koskevia kysymyksiä kuten, kuinka monta kertaa hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana, onko hallituksessa sisäistä työnjakoa ja mitkä periaatteet toimintaa ohjaavat. Vastaajalta kysyttiin myös hallituksen jäsenten palkkioista, vuoden 2010 jälkeen tapahtuneista kokoonpanon muutoksista, työmäärän lisääntymisestä ja sen taustalla olevista syistä. Vastaaja sai myös arvioida hallituksen toimintaa vastaamalla väitteisiin esimerkiksi siitä, seuraavatko osakkaat aktiivisesti hallituksen toimintaa. Seuraavaksi kyselyssä tiedusteltiin taloyhtiön isännöinnistä, toiminnan tarkastamisesta ja viestinnästä. Vastaajilta kysyttiin, onko taloyhtiöllä isännöintiä, kuka tehtävää hoitaa ja miten isännöintitoiminta on muuttunut vuoden 2010 jälkeisenä aikana. Edelleen kysyttiin, onko taloyhtiöllä tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja milloin ne ovat vaihtuneet viimeksi. Toiminnantarkastuksesta kysyttiin lisäksi, onko vastaajan mielestä toiminnantarkastuksesta ollut hyötyä taloyhtiölle. Tiedotusta koskevissa kysymyksissä vastaajalta kysyttiin esimerkiksi mielipidettä tiedottamiseen erilaisten väitteiden avulla, kuten miten yhtiökokouskutsuissa toimitaan ja miten osakkaiden tiedottaminen sujuu taloyhtiössä. Vastaajalta kysyttiin myös tiedotuksen kehittymisestä ja mistä asioista hänen mielestään johdon tulisi aktiivisesti tiedottaa osakkaita. Kysymyksissä rakennusten ylläpidosta vastaajalta tiedusteltiin ylläpidon sujuvuudesta sekä kunnossapitotarveselvityksen käsittelystä taloyhtiössä. Vastaajalta kysyttiin muun muassa mihin taustaselvitykseen edellinen kunnossapitotarveselvitys perustui, pitäisikö selvityksen olla ammattilaisen tekemä ja kuinka tyytyväinen hän on nykyiseen kunnossapitotarveselvitykseen. Seuraavaksi kyselyssä tiedusteltiin mahdollisista hissien rakentamiseen ja sen kustannuksiin liittyvistä epäselvyyksistä taloyhtiössä. Sitten vastaajalta tiedusteltiin osakkaan työn hyvittämiseen liittyviä yksityiskohtia, kuten kuinka usein osakkaalle hyvitetään hänen tekemästä remontista tai työstä, mihin ja millä perusteella hyvitystä annetaan. Vastaajalta tiedusteltiin lisäksi, onko yhtiössä käytetty kunnossapito- tai muutostöissä rahoituksen keinona kustannusten tasajakoperiaatetta. Kyselyn lopulla vastaajalta tiedusteltiin osakkaiden remonteista ja taloyhtiön sovittelu- ja riidanratkaisutoimista. Kysymykset koskivat remontti-ilmoitusten tekoa, ilmoitusten käsittelyprosessia ja remonttien valvontaa. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi, ilmoittavatko osakkaat remonteistaan lain mukaisesti yhtiölle ja jos eivät, mistä laiminlyönnit johtuvat ja miten taloyhtiö valvoo osakkaiden remontteja. Kysymyksissä taloyhtiön riitatilanteista vastaajalta tiedusteltiin, onko taloyhtiöllä erimielisyyksiä ja ovatko ne vähentyneet vai lisääntyneet kesäkuun 2010 jälkeen. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin, keneltä erimielisyyksiin on haettu apua ja tulisiko taloyhtiöillä olla käytössä viranomaisten ylläpitämä sovittelu- tai riidanratkaisuelin. Taustamuuttujina aineistossa oli useita muuttujia, kuten esimerkiksi vastaajan sukupuoli, ikä, asema taloyhtiön hallituksessa, asunto-osakeyhtiön sijainti ja rakennusvuosi."},"access_rights":{"license":[{"title":{"en":"Other (Open)","fi":"Muu (Avoin)","und":"Muu (Avoin)"},"identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/license/code/other-open","description":{"en":"The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).","fi":"Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0)."}}],"access_type":{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/access_type","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/access_type/code/open","pref_label":{"en":"Open","fi":"Avoin","und":"Avoin"}}},"field_of_science":[{"in_scheme":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/conceptscheme","identifier":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/ta5","pref_label":{"en":"Social sciences","fi":"YHTEISKUNTATIETEET","sv":"Samhällsvetenskaper","und":"YHTEISKUNTATIETEET"}}],"other_identifier":[{"type":{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/identifier_type","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/identifier_type/code/urn","pref_label":{"en":"Uniform Resource Name (URN)","und":"Uniform Resource Name (URN)"}},"notation":"urn:nbn:fi:csc-kata20141222162243815749"}],"preferred_identifier":"urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2938","metadata_version_identifier":"c9b1594a-cc9c-4fda-b28a-2eef202086f8"},"preservation_state":0,"state":"published","cumulative_state":0,"api_meta":{"version":1},"date_modified":"2021-07-24T04:00:27+03:00","date_created":"2018-06-19T15:08:55+03:00","service_modified":"etsin","service_created":"etsin","removed":false},{"id":5,"identifier":"65f9e3a2-247d-455b-a076-995ef9154eac","data_catalog":{"id":3,"identifier":"urn:nbn:fi:att:data-catalog-harvest-fsd"},"deprecated":false,"metadata_owner_org":"fairdata.fi","metadata_provider_org":"fairdata.fi","metadata_provider_user":"harvest@fairdata.fi","research_dataset":{"title":{"en":"Limited Liability Housing Companies Act's Functionality and Impact 2013: Property Managers","fi":"Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: isännöitsijät"},"creator":[{"name":{"fi":"Oikeusministeriö"},"@type":"Organization"},{"name":{"en":"Ministry of Justice"},"@type":"Organization"}],"keyword":["asunto-osakeyhtiöt","hallitukset","isännöitsijät","sovittelu","kunnossapito","muutostyöt","remontti","toimivuus","yhtiökokoukset","viestintä","osakkaat","asunto-osakeyhtiölaki","toiminnantarkastus","alternative dispute resolution","building maintenance","companies","conflict resolution","home ownership","housing","maintenance","real property law","Asuminen ja asunnot","Lainsäädäntö ja oikeusjärjestelmät","Housing","Legislation and legal systems"],"spatial":[{"place_uri":{"in_scheme":"http://www.yso.fi/onto/yso/places","identifier":"http://www.yso.fi/onto/yso/p94426","pref_label":{"en":"Finland","fi":"Suomi","sv":"Finland","und":"Suomi"}},"geographic_name":"Finland"}],"language":[{"title":{"en":"Finnish","fi":"suomi","sv":"finska","und":"suomi"},"identifier":"http://lexvo.org/id/iso639-3/fin"}],"modified":"2014-05-20T00:00:00-00:00","temporal":[{"end_date":"2013-12-18T23:59:59-00:00","start_date":"2013-11-01T00:00:00-00:00"}],"publisher":{"name":{"fi":"Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto"},"@type":"Organization","homepage":{"title":{"en":"Publisher website","fi":"Julkaisijan kotisivu"},"identifier":"https://www.fsd.tuni.fi/"}},"provenance":[{"title":{"en":"Collection"},"temporal":{"end_date":"2013-12-18T23:59:59-00:00","start_date":"2013-11-01T00:00:00-00:00"},"variable":[{"pref_label":{"en":"Property managers of limited liability housing companies","fi":"Asunto-osakeyhtiöiden isännöitsijät"}}],"description":{"en":"Contains the date(s) when the data were collected."}},{"title":{"en":"Production"},"temporal":{"end_date":"2014-05-28T23:59:59-00:00","start_date":"2014-05-28T00:00:00-00:00"},"description":{"en":"Date when the data collection were produced (not distributed or archived)"}}],"description":{"en":"The survey investigated how the new Limited Liability Housing Companies Act 2010 (Asunto-osakeyhtiölaki) functioned in Finland, what its impact had been and how it had been implemented. Separate surveys were conducted for shareholders of limited liability housing companies, members of governing boards, property managers and estate agents. This dataset contains the responses of property managers. Relating to management, the respondents were asked about the number of members in and frequency of meeting of the boards of their client companies, average time spent on a meeting, change in the time spent on meetings after 2010, division of labour within the boards, documents drawn up to guide the work of the boards, composition of the boards, and remuneration received by board members. Increase in demand for property management services was charted as well as documents in which the duties of the property manager had been set out by client companies, increase in the workload of the property manager, improvement in the management of client companies, increase in training provided for property managers, and the need for allowing a property management company to assume the tasks of a property manager. Concerning auditing, topics included person/people responsible for financial/performance audit in client companies, differences in opinions about the duties of a performance auditor, and benefit of the performance audit to client companies. Views were charted on information and communication by client companies, for instance, by asking whether invitations to meetings were sent out early enough, whether board members and chair answered shareholders' questions in the meetings, and whether shareholders were notified early enough about important decisions and plans made by the board. Further questions charting communication probed improvement/decline in communication by the board and property manager to shareholders after 2010, the property management company's means of communicating to shareholders, issues the property management company should notify the shareholders about (e.g. the company's financial situation, renovating and maintenance instructions), and whether an Act should be in place that lays down provisions on communication during the fiscal year. Concerning building maintenance, views were charted on the boards' knowledge of the law and regulations relating to responsibilities of housing companies and shareholders in maintenance issues, and disputes between companies and shareholders about the division of maintenance costs. Relating to the maintenance needs report (which is required by law in cases when planned maintenance significantly affects the use of an apartment, company charges, or other costs incurred by the use of an apartment), questions charted, among others, discussion about the report in the meetings of client companies, shareholders' opportunities to go over the report before the meetings, things that should be included in the report (e.g. cost estimate, maintenance schedule), and the frequency of updating the report. Plans of building lifts in the buildings owned by client companies were surveyed as well as confusion caused by the division of costs of the lifts, and increase/decrease in the number of lifts built after 2010. Further questions studied reimbursements awarded to shareholders for making the renovations planned by the companies by themselves, and the equal distribution of maintenance costs. Relating to renovations done by shareholders, questions examined rules set out for renovation notices by client companies, whether the respondents processed renovation notices, increase in the number of notices after 2010, and shareholders' neglect to file notices. Further questions about renovations investigated disputes resulting from the neglect to file a notice, processing fees for renovation notices, processing time of renovation notices, expert help hired by companies to assess renovation notices, supervision of and conditions set for the renovation by companies, and the effects of notices and supervision on the number of accidents related to renovations. Perceptions of disputes and dispute resolution were surveyed. Increase or decrease in disputes between companies and shareholders after 2010 was studied as well as primary actors in resolving disputes. Finally, the respondents were asked, among other things, what the average waiting time for a property manager's certificate (isännöitsijäntodistus) was, whether the waiting time had increased or decreased, whether the cost of the certificate had been increased, and whether the property management company gave shareholders the certificate if they needed it for renting out their property. Background variables included, among others, the respondent's gender, age, education, work experience in property management as well as the number of housing companies as clients, and the decade when buildings of the client companies had mainly been constructed.","fi":"Oikeusministeriön vuoden 2013 lopulla toteuttamassa kyselyssä selvitettiin vuonna 2010 voimaan tulleen uuden asunto-osakeyhtiölain (AOYL:n) toimivuutta sekä täytäntöönpanon ja vaikutusten toteutumista. Kysely tehtiin erillisinä taloyhtiöiden osakkaille, hallituksen jäsenille, isännöitsijöille ja kiinteistönvälittäjille. Tämä aineisto käsittää asunto-osakeyhtiöiden isännöitsijöiden vastaukset. Aluksi kyselyssä tiedusteltiin asunto-osakeyhtiön isännöintiyrityksen taustatietoja ja asiakasyhtiöiden hallinnon toimintaa koskevia kysymyksiä, kuten kuinka suuressa osassa asiakasyhtiöitä hallitus kokoontuu tietyn ajan välein sekä paljonko asiakasyhtiöiden hallitustyöskentely vie aikaa isännöitsijältä. Lisäksi kysyttiin hallitusta ohjaavien työjärjestyksen ja taloyhtiön strategian olemassa olosta ja hallituksen jäsenille maksetuista palkkioista. Seuraavaksi kysyttiin isännöitsijän toimintaa määrittelevien ohjeistuksien yleisyydestä. Isännöitsijä sai lisäksi arvioida muutoksia työmäärässään ja työtehtävissään vuoden 2010 voimaan tulleen asunto-osakeyhtiölain jälkeen. Seuraavaksi kyselyssä tiedusteltiin tilintarkastuksesta ja toiminnantarkastuksesta sekä tiedottamisesta ja tiedonsaannista. Isännöitsijältä kysyttiin, kuinka suurella osalla asiakasyhtiöistä on tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä onko näiden tehtävien jaosta ollut näkemyseroja. Tiedottamiseen ja tiedonsaamiseen liittyen isännöitsijältä kysyttiin kantaa muun muassa siihen vastaako isännöitsijä osakkaiden kysymyksiin yhtiökokouksessa sekä tiedotetaanko osakkaita riittävän ajoissa osakkaan kannalta tärkeistä hallituksen päätöksistä ja suunnitelmista. Lisäksi tiedusteltiin erilaisista tiedotuskanavista isännöintiyrityksessä sekä asioita, joiden osalta osakkaisiin tulisi olla yhteydessä, kuten tulevat remontit ja taloyhtiön palvelusopimukset. Kysymyksissä yhtiön rakennusten ylläpidosta tiedusteltiin kunnossapitotarpeen laatimisesta ja sen seurannasta. Isännöitsijältä kysyttiin muun muassa pitäisikö kunnossapitotarveselvityksen olla ammattilaisen laatima ja kuinka suuressa osassa asiakasyhtiöitä rakennusten kuntoa käsitellään hallituksen kokouksissa säännöllisesti. Seuraavaksi tiedusteltiin kunnossapitotarpeisiin varautumisesta taloudellisesti. Remontointiin liittyen kysyttiin vielä tarkemmin hissien rakentamisesta ja rakentamisen lisääntymisestä vuoden 2010 lakimuutoksen jälkeen. Kyselyn lopulla isännöitsijältä tiedusteltiin osakkaiden remonteista ja taloyhtiön sovittelu- ja riidanratkaisutoimista. Kysymykset koskivat muun muassa osakkaan tekemän remonttityön hyvityksiä, remontti-ilmoitusten tekoa, ilmoitusten käsittelyprosessia ja remonttien valvontaa. Lisäksi kartoitettiin osakkaiden taloyhtiölle tekemiä lain mukaisia remontti-ilmoituksia ja mahdollisten puutteiden osalta sitä, mistä laiminlyönnit ilmoitusten tekemisen suhteen johtuvat ja millaisia seurauksia laiminlyönneistä on asiakasyhtiössä. Kysymyksissä taloyhtiön riitatilanteista tiedusteltiin, ovatko erimielisyydet vähentyneet vai lisääntyneet kesäkuun 2010 jälkeen. Lisäksi isännöitsijältä tiedusteltiin, keneltä erimielisyyksien ratkaisemiseen on haettu apua. Viimeiseksi kysyttiin vielä asuntokauppoihin liittyen isännöitsijäntodistuksen antamisesta, sen hinnasta sekä sen sisältämistä tiedoista osakkaalle luovutettaessa. Taustamuuttujina aineistossa ovat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutustaso, koulutusala sekä asiakasyhtiöiden määrä, - rakennusvuosi ja - sijainti."},"access_rights":{"license":[{"title":{"en":"Other (Open)","fi":"Muu (Avoin)","und":"Muu (Avoin)"},"identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/license/code/other-open","description":{"en":"The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).","fi":"Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0)."}}],"access_type":{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/access_type","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/access_type/code/open","pref_label":{"en":"Open","fi":"Avoin","und":"Avoin"}}},"field_of_science":[{"in_scheme":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/conceptscheme","identifier":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/ta5","pref_label":{"en":"Social sciences","fi":"YHTEISKUNTATIETEET","sv":"Samhällsvetenskaper","und":"YHTEISKUNTATIETEET"}}],"other_identifier":[{"type":{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/identifier_type","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/identifier_type/code/urn","pref_label":{"en":"Uniform Resource Name (URN)","und":"Uniform Resource Name (URN)"}},"notation":"urn:nbn:fi:csc-kata20141222162245672539"}],"preferred_identifier":"urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2939","metadata_version_identifier":"a997c55c-85e0-42d7-ab11-dd51311b8c18"},"preservation_state":0,"state":"published","cumulative_state":0,"api_meta":{"version":1},"date_modified":"2021-07-24T04:00:28+03:00","date_created":"2018-06-19T15:08:55+03:00","service_modified":"etsin","service_created":"etsin","removed":false},{"id":6,"identifier":"337edfb7-ef88-4016-84ef-e95d5474b415","data_catalog":{"id":3,"identifier":"urn:nbn:fi:att:data-catalog-harvest-fsd"},"deprecated":false,"metadata_owner_org":"fairdata.fi","metadata_provider_org":"fairdata.fi","metadata_provider_user":"harvest@fairdata.fi","research_dataset":{"title":{"en":"Finnish Local Government Barometer 2001: Inhabitants","fi":"Kunnallisalan ilmapuntari 2001: kuntalaiset"},"creator":[{"name":{"fi":"Kunnallisalan kehittämissäätiö"},"@type":"Organization"},{"name":{"en":"Foundation for Municipal Development"},"@type":"Organization"}],"keyword":["kunnat","kuntalaiset","kunnallishallinto","työnantajat","työelämä","työpaikat","julkiset palvelut","julkinen sektori","yksityinen sektori","career development","conditions of employment","employers","local government services","local government","municipalities","private sector","public sector","public services","working conditions","Työolot","Valtiovalta, julkinen hallinto, poliittiset organisaatiot, puolueet","Working conditions","Government, political systems and organisations"],"spatial":[{"place_uri":{"in_scheme":"http://www.yso.fi/onto/yso/places","identifier":"http://www.yso.fi/onto/yso/p94426","pref_label":{"en":"Finland","fi":"Suomi","sv":"Finland","und":"Suomi"}},"geographic_name":"Finland"}],"language":[{"title":{"en":"Finnish","fi":"suomi","sv":"finska","und":"suomi"},"identifier":"http://lexvo.org/id/iso639-3/fin"}],"modified":"2005-07-13T00:00:00-00:00","temporal":[{"end_date":"2001-09-18T23:59:59-00:00","start_date":"2001-08-22T00:00:00-00:00"}],"publisher":{"name":{"fi":"Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto"},"@type":"Organization","homepage":{"title":{"en":"Publisher website","fi":"Julkaisijan kotisivu"},"identifier":"https://www.fsd.tuni.fi/"}},"provenance":[{"title":{"en":"Collection"},"temporal":{"end_date":"2001-09-18T23:59:59-00:00","start_date":"2001-08-22T00:00:00-00:00"},"variable":[{"pref_label":{"en":"the Åland Islands","fi":"Ahvenanmaa"}}],"description":{"en":"Contains the date(s) when the data were collected."}},{"title":{"en":"Production"},"temporal":{"end_date":"2005-09-21T23:59:59-00:00","start_date":"2005-09-21T00:00:00-00:00"},"description":{"en":"Date when the data collection were produced (not distributed or archived)"}}],"description":{"en":"The survey studied the public opinion on Finnish municipalities. Views on municipalities as employers were charted by asking the respondents to evaluate the wage level, job variety, holiday entitlement, pension benefits, career opportunities, job security and control, incentives, efficiency, job satisfaction, and general working conditions of municipal employees. Some questions covered management and gender equality in municipalities. The respondents compared municipalities and private sector employers in terms of wages, working conditions, job security, management, etc. Opinions were also probed on whether municipalities should increase their attractiveness as employers by increasing task variety, flexibility of working hours, employees' control over their job, and employees' possibilities to have a say in decisions, etc. The respondents were also asked whether they would accept a job offered by a municipality, state, private industry or a private services provider. The survey carried a set of attitudinal questions relating to local government democracy, municipal administration, municipal services, municipal employees, their workload, municipal taxation, etc. The same questions were presented in another survey targeting young Finns aged 15-25 (FSD2089). Background variables included whether the respondent or a close relative was or had been a municipal employee, the respondent's gender, age, main activity, education, province and region of residence, household annual gross income, household composition, which political party the respondent would vote for if the parliamentary elections were held at that time, and which party (s)he had voted for in the 2000 municipal elections.","fi":"Vuoden 2001 ilmapuntareissa kuntalaisille ja nuorille esitettiin samat kysymykset. Tässä tutkimuksessa kartoitettiin kuntalaisten mielipiteitä kunnista työnantajina. Vastaajilta kysyttiin, millaisen arvosanan he antavat muun muassa kunnan palkkatasosta, lomaeduista, uralla etenemismahdollisuuksista, hyvän työsuorituksen palkitsemisesta ja työviihtyvyydestä. Kuntalaiset arvioivat kuntatyönantajan ja yksityisen työnantajan keskinäistä paremmuutta mm. palkkauksessa, työolosuhteissa, työpaikkojen varmuudessa ja esimiestoiminnassa. Lisäksi he punnitsivat, pitäisikö kunnan houkuttelevuutta työnantajana kohentaa erityisesti esimerkiksi työtehtävien vaihtelevuutta, palkkatasoa, henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia, työaikojen joustavuutta ja töiden itsenäisyyttä parantamalla. Vastaajien suhtautumista kunnan, valtion, yksityisen teollisuuden ja yksityisten palveluiden mahdollisiin työtarjouksiin selvitettiin. Kuntalaisten näkemyksiä kuntien toiminnasta kartoitettiin useilla asenneväittämillä. Ne käsittelivät esimerkiksi tulosvastuuta, kuntien laitosten liikelaitostamista, kunnallisveroa ja palveluita. Lopuksi kysyttiin työskenteleekö vastaaja tai lähisukulainen kunnan palveluksessa. Taustamuuttujia olivat muun muassa vastaajan ikä, sukupuoli, koulutus, elinvaihe, asuinlääni ja talouden bruttotulot."},"access_rights":{"license":[{"title":{"en":"Other (Not Open)","fi":"Muu (Ei avoin)","und":"Muu (Ei avoin)"},"identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/license/code/other-closed","description":{"en":"The dataset is (B) available for research, teaching and study.","fi":"Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun."}}],"access_type":{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/access_type","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/access_type/code/restricted","pref_label":{"en":"Restricted use","fi":"Saatavuutta rajoitettu","und":"Saatavuutta rajoitettu"}},"restriction_grounds":[{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds/code/education","pref_label":{"en":"Restricted access for teaching or studying based on contract","fi":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella opetukseen ja opiskeluun","sv":"Begränsad åtkomst på bas av kontrakt ändast för undervisning och studier","und":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella opetukseen ja opiskeluun"}},{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds/code/research","pref_label":{"en":"Restriced access for research based on contract","fi":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella vain tutkimuskäyttöön","sv":"Begränsad åtkomst på bas av kontrakt ändast för forskningsändamål","und":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella vain tutkimuskäyttöön"}}]},"field_of_science":[{"in_scheme":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/conceptscheme","identifier":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/ta5","pref_label":{"en":"Social sciences","fi":"YHTEISKUNTATIETEET","sv":"Samhällsvetenskaper","und":"YHTEISKUNTATIETEET"}}],"other_identifier":[{"type":{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/identifier_type","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/identifier_type/code/urn","pref_label":{"en":"Uniform Resource Name (URN)","und":"Uniform Resource Name (URN)"}},"notation":"urn:nbn:fi:csc-kata20141222160035015949"}],"preferred_identifier":"urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2088","metadata_version_identifier":"3cabe473-7119-41e2-92cf-58f9fc07e529"},"preservation_state":0,"state":"published","cumulative_state":0,"api_meta":{"version":1},"date_modified":"2021-07-24T04:31:14+03:00","date_created":"2018-06-19T15:08:56+03:00","service_modified":"etsin","service_created":"etsin","removed":false},{"id":7,"identifier":"38d23095-f114-4020-bca2-08633dbd1a5c","data_catalog":{"id":3,"identifier":"urn:nbn:fi:att:data-catalog-harvest-fsd"},"deprecated":false,"metadata_owner_org":"fairdata.fi","metadata_provider_org":"fairdata.fi","metadata_provider_user":"harvest@fairdata.fi","research_dataset":{"title":{"en":"Historical Consciousness in Finland 2009: Survey","fi":"Suomalaisten historiatietoisuus 2009: kysely"},"creator":[{"name":"Torsti, Pilvi","@type":"Person","member_of":{"name":{"fi":"Helsingin yliopisto. Yhteiskuntahistorian laitos"},"@type":"Organization"}},{"name":"Laaksonen, Seppo","@type":"Person","member_of":{"name":{"fi":"Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos"},"@type":"Organization"}},{"name":"van den Berg, Marko","@type":"Person","member_of":{"name":{"fi":"Helsingin yliopisto. Helsingin normaalilyseo"},"@type":"Organization"}},{"name":"Wass, Hanna","@type":"Person","member_of":{"name":{"fi":"Helsingin yliopisto. Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos"},"@type":"Organization"}},{"name":"Löfström, Jan","@type":"Person","member_of":{"name":{"fi":"Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos"},"@type":"Organization"}},{"name":"Ouakrim-Soivio, Najat","@type":"Person","member_of":{"name":{"fi":"Helsingin yliopisto. Helsingin normaalilyseo"},"@type":"Organization"}},{"name":"Torsti, Pilvi","@type":"Person","member_of":{"name":{"en":"University of Helsinki. Department of Social Science History"},"@type":"Organization"}},{"name":"Laaksonen, Seppo","@type":"Person","member_of":{"name":{"en":"University of Helsinki. Department of Social Research"},"@type":"Organization"}},{"name":"van den Berg, Marko","@type":"Person","member_of":{"name":{"en":"University of Helsinki. Normal Lyceum of Helsinki"},"@type":"Organization"}},{"name":"Wass, Hanna","@type":"Person","member_of":{"name":{"en":"University of Helsinki. Department of Economics and Political Studies"},"@type":"Organization"}},{"name":"Löfström, Jan","@type":"Person","member_of":{"name":{"en":"University of Helsinki. Department of Teacher Education"},"@type":"Organization"}},{"name":"Ouakrim-Soivio, Najat","@type":"Person","member_of":{"name":{"en":"University of Helsinki. Normal Lyceum of Helsinki"},"@type":"Organization"}}],"keyword":["historia","kansalaissota","talvisota","jatkosota","Lapin sota","menneisyys","kehitys","muutos","Suomi-kuva","sodat","historiatietoisuus","civil war","cultural history","history","knowledge (awareness)","political history","progress","world war","Historia","History"],"spatial":[{"place_uri":{"in_scheme":"http://www.yso.fi/onto/yso/places","identifier":"http://www.yso.fi/onto/yso/p94426","pref_label":{"en":"Finland","fi":"Suomi","sv":"Finland","und":"Suomi"}},"geographic_name":"Finland"}],"language":[{"title":{"en":"Finnish","fi":"suomi","sv":"finska","und":"suomi"},"identifier":"http://lexvo.org/id/iso639-3/fin"}],"modified":"2018-07-19T00:00:00-00:00","temporal":[{"temporal_coverage":"2009-10 - 2009-12"}],"publisher":{"name":{"fi":"Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto"},"@type":"Organization","homepage":{"title":{"en":"Publisher website","fi":"Julkaisijan kotisivu"},"identifier":"https://www.fsd.tuni.fi/"}},"provenance":[{"title":{"en":"Collection"},"temporal":{"temporal_coverage":"2009-10 - 2009-12"},"variable":[{"pref_label":{"en":"Finnish- and Swedish-speaking people aged 15-79 years living in Finland","fi":"Suomessa asuvat, suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvat 15 - 79-vuotiaat henkilöt"}}],"description":{"en":"Contains the date(s) when the data were collected."}},{"title":{"en":"Production"},"temporal":{"end_date":"2014-05-09T23:59:59-00:00","start_date":"2014-05-09T00:00:00-00:00"},"description":{"en":"Date when the data collection were produced (not distributed or archived)"}}],"description":{"en":"The study charted Finnish notions of and views on the past, historical consciousness, historical identity, and knowledge about history. Other topics included history of everyday life, and turning points and notable people in the history of Finland. First questions surveyed the significance of history in the lives of the respondents, history-related activities done in the previous 12 months (reading historical novels, talking to relatives about events of the past etc.), observance of Finland's Independence Day, trust in different sources on matters related to history and the past, and interest in different areas of history (own family history, European history etc.) and history in general. Next set of questions studied views on progress and the factors affecting it. The respondents were asked how they viewed the nature of historical progress, how much they thought different things and phenomena had affected the lives of people in the world (scientific progress, literature and art, wars etc.), and how much those things would affect the lives of people in the world in the following 40 years. Further questions charted opinions on the effects of various institutions and phenomena on the development of Finland's future in the following 40 years (e.g. political parties, protection of the environment, regional disparity in Finland). The respondents were asked whether they agreed with a number of statements about Finland's past and future (e.g. \"Finns have been hard-working and industrious throughout history\"). One theme pertained to the significance of history for the respondents' own generation. Questions charted the importance of different goals, values and behaviour to the respondents (e.g. the environment, economic wealth, world peace, helping the needy) as well as views on the most important events and people in the history of Finland. Views on historical events were studied by asking to what extent the respondents agreed with various statements about the 1918 war in Finland (Civil War), about the Winter War, Continuation War and Lapland War, and about the decades after the World War II. Finally, opinions on the Finland and the world of today were charted by presenting the respondents several statements relating to Finland's recent past and the contemporary world, and by asking the extent to which numerous Finnish phenomena and characteristics affected the perceptions of Finland in other countries (e.g. Finnish design, welfare state, low corruption). Background variables included, among others, the respondent's year of birth, gender, R's and parents' education level, type of neighbourhood, economic activity, employer type, self-perceived social class, completion of military service, party choice in the previous parliamentary elections, and membership of a religious community as well as number of persons in the household, number of books in the household, and gross monthly income of the household.","fi":"Tutkimuksessa kartoitettiin menneisyyskäsityksiä, tietoja historian kulusta, historiatietoisuutta, näkemyksiä menneisyydestä ja historiallista identiteettiä. Lisäksi kysymykset käsittelivät arjen historiaa, Suomen historian murroskohtia, suomen historian merkkihenkilöitä ja sukupolvien avainkokemuksia. Aluksi kysyttiin, mitä historia merkitsee vastaajille ja ovatko he tutustuneet historiaan viimeisen vuoden aikana. Tiedusteltiin myös oman sukupolven kannalta merkittävintä historiallista tapahtumaa ja sitä, viettääkö vastaaja Suomen itsenäisyyspäivää. Kysyttiin myös miten paljon erilaisiin historiasta ja menneisyydestä kertoviin lähteisiin luotetaan ja kuinka kiinnostuneita vastaajat olivat historian eri osa-alueista. Seuraavaksi pyydettiin mielipiteitä kehitykseen vaikuttavista asioista maailmassa ja Suomessa. Tätä kartoitettiin esittämällä väittämiä historiallisen kehityksen luonteesta. Kysyttiin kuinka paljon erilaiset keksinnöt, asiat ja ihmiset ovat muuttaneet ihmisten elämää entisistä ajoista tähän päivään mennessä ja kuinka paljon ne tulevat muuttamaan ihmisten elämää seuraavien 40 vuoden aikana. Esitettiin myös Suomen menneisyyteen ja tulevaisuuden kehitykseen liittyviä väittämiä. Historian merkitystä vastaajan omalle sukupolvelle käsittelevissä kysymyksissä tiedusteltiin erilaisten yhteiskunnallisten ja maailmanlaajuisten asioiden tärkeyttä ja pyydettiin mainintoja yksittäisistä menneisyyteen liittyvistä kirjoista, elokuvista, musiikkiesityksistä tai näytelmistä, jotka ovat erityisesti vaikuttaneet vastaajiin. Pyydettiin myös mainitsemaan viisi merkittävintä asiaa Suomen historiasta sekä mainitsemaan 1-3 merkittävintä henkilöä Suomen historiassa. Historiallisia tapahtumia käsittelevässä kysymysosiossa pyydettiin kertomaan mielikuvia vuonna 1918 Suomessa käydystä sodasta ja tiedusteltiin, mitä nimeä vastaaja on tottunut tästä sodasta käyttämään. Lisäksi esitettiin useita väittämiä talvi-, jatko- ja Lapin sodasta. Väittämillä kartoitettiin myös käsityksiä Suomen murrosvaiheesta toisen maailmansodan jälkeen. Lopuksi esitettiin väittämiä, joilla pyrittiin selvittämään käsityksiä Suomen ja maailman lähimenneisyydestä ja nykyisyydestä. Tiedusteltiin myös menneisyyteen ja nykyisyyteen liittyvien tekijöiden ja asioiden vaikutuksesta Suomi-kuvaan ulkomailla. Taustamuuttujia olivat mm. syntymävuosi, sukupuoli, oma ja vanhempien koulutus, asuinpaikkatietoja, työhön osallistuminen, talouden koko, tuloluokka sekä työpaikan toimi- tai tuotantoala. Lisäksi taustamuuttujia olivat yhteiskuntaluokka, lapsuudenkodin yhteiskuntaluokka, asevelvollisuuden suorittaminen, poliittinen kanta ja uskontokuntiin kuuluminen. Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Kulttuurirahasto, Helsingin yliopisto, opetus- ja kulttuuriministeriö, Svenska Kulturfonden ja Koneen Säätiö."},"access_rights":{"license":[{"title":{"en":"Other (Not Open)","fi":"Muu (Ei avoin)","und":"Muu (Ei avoin)"},"identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/license/code/other-closed","description":{"en":"The dataset is (B) available for research, teaching and study.","fi":"Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun."}}],"access_type":{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/access_type","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/access_type/code/restricted","pref_label":{"en":"Restricted use","fi":"Saatavuutta rajoitettu","und":"Saatavuutta rajoitettu"}},"restriction_grounds":[{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds/code/education","pref_label":{"en":"Restricted access for teaching or studying based on contract","fi":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella opetukseen ja opiskeluun","sv":"Begränsad åtkomst på bas av kontrakt ändast för undervisning och studier","und":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella opetukseen ja opiskeluun"}},{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds/code/research","pref_label":{"en":"Restriced access for research based on contract","fi":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella vain tutkimuskäyttöön","sv":"Begränsad åtkomst på bas av kontrakt ändast för forskningsändamål","und":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella vain tutkimuskäyttöön"}}]},"field_of_science":[{"in_scheme":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/conceptscheme","identifier":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/ta6","pref_label":{"en":"Humanities","fi":"HUMANISTISET TIETEET","sv":"Humanistiska vetenskaper","und":"HUMANISTISET TIETEET"}}],"other_identifier":[{"type":{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/identifier_type","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/identifier_type/code/urn","pref_label":{"en":"Uniform Resource Name (URN)","und":"Uniform Resource Name (URN)"}},"notation":"urn:nbn:fi:csc-kata20141222162234658281"}],"preferred_identifier":"urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2932","metadata_version_identifier":"d2c55648-307b-46a5-85fd-e4ef34556ff4"},"preservation_state":0,"state":"published","cumulative_state":0,"api_meta":{"version":1},"date_modified":"2021-07-24T04:00:29+03:00","date_created":"2018-06-19T15:08:57+03:00","service_modified":"etsin","service_created":"etsin","removed":false},{"id":8,"identifier":"4a39591a-b07e-40df-9793-df2b90304503","data_catalog":{"id":3,"identifier":"urn:nbn:fi:att:data-catalog-harvest-fsd"},"deprecated":false,"metadata_owner_org":"fairdata.fi","metadata_provider_org":"fairdata.fi","metadata_provider_user":"harvest@fairdata.fi","research_dataset":{"title":{"en":"EVA Survey on Finnish Values and Attitudes 2014","fi":"EVAn kansallinen asennetutkimus 2014"},"creator":[{"name":{"fi":"Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)"},"@type":"Organization"},{"name":{"en":"Finnish Business and Policy Forum (EVA)"},"@type":"Organization"}],"keyword":["arvot","asenteet","koulutus","tasa-arvo","rakennemuutos","uudistukset","hyvinvointi","yritykset","integraatio -- Eurooppa","ympäristö","education","environment","equal opportunity","European economic and monetary union","European integration","European Union","labour and employment","market economy","political influence","political participation","welfare policy","social change","social inequality","social justice","social reform","values","Sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet","Poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet ja mielipiteet","Talousjärjestelmät, taloudellinen kehitys ja kehitysyhteistyö","Social behaviour and attitudes","Political behaviour and attitudes","Economic systems and development"],"spatial":[{"place_uri":{"in_scheme":"http://www.yso.fi/onto/yso/places","identifier":"http://www.yso.fi/onto/yso/p94426","pref_label":{"en":"Finland","fi":"Suomi","sv":"Finland","und":"Suomi"}},"geographic_name":"Finland"}],"language":[{"title":{"en":"Finnish","fi":"suomi","sv":"finska","und":"suomi"},"identifier":"http://lexvo.org/id/iso639-3/fin"},{"title":{"en":"English","fi":"englanti","sv":"engelska","und":"englanti"},"identifier":"http://lexvo.org/id/iso639-3/eng"}],"modified":"2018-07-19T00:00:00-00:00","temporal":[{"end_date":"2014-01-30T23:59:59-00:00","start_date":"2014-01-14T00:00:00-00:00"}],"publisher":{"name":{"fi":"Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto"},"@type":"Organization","homepage":{"title":{"en":"Publisher website","fi":"Julkaisijan kotisivu"},"identifier":"https://www.fsd.tuni.fi/"}},"provenance":[{"title":{"en":"Collection"},"temporal":{"end_date":"2014-01-30T23:59:59-00:00","start_date":"2014-01-14T00:00:00-00:00"},"variable":[{"pref_label":{"en":"the Åland Islands","fi":"Ahvenanmaa"}}],"description":{"en":"Contains the date(s) when the data were collected."}},{"title":{"en":"Production"},"temporal":{"end_date":"2014-04-24T23:59:59-00:00","start_date":"2014-04-24T00:00:00-00:00"},"description":{"en":"Date when the data collection were produced (not distributed or archived)"}}],"description":{"en":"The main themes of the survey were social change and the need for transformation in society, equality and inequality, and the European Union. First, the respondents were asked to what extent they agreed with a number of statements relating to, for instance, political parties and the political system, science and technology, employment, economic growth, changes in society, equality, education, environment, free competition, public services, globalisation, Finland's NATO membership, market forces, national debt, immigration etc. Opinions were charted on why the Finnish society was slow to change and reform. Reasons mentioned included, for instance, sensible caution and moderation, lack of public funds, complexity and size of social problems, bureaucracy, inability to cooperate of different actors in society, lack of leadership in society, atmosphere that discourages responsiblity and risk-taking, and opposition to reform among citizens. The respondents were also asked what kind of voter they were (i.e. core voter, swing voter, abstaining voter) as well as how they would place themselves on the left-right and liberal-conservative axes. One set of questions charted opinions on the equality/inequality between Finns in various issues and between different groups, for instance, income distribution, health, educational opportunities, genders, generations/age groups, municipalities, occupational groups, taxation, political rights and opportunities, freedom of speech, and ethnicities. Views on the acceptability of different means of influencing in society were investigated (e.g. boycotting, infiltrating and/or recording in production facilities, legal demonstrations, rioting, traffic blockades, nonviolent direct action in order to draw the attention of the media). Views were charted on characteristics of the Finns and Finland and the effects of these characteristics in society. Opinions were studied on Finnish education in international comparison. Relating to the European Union, opinions were charted on Finland's EU membership and the currency change to euro. The respondents were also asked whether the EMU membership and euro were advantageous or disadvantageous to Finland in the economic situation at the time of the survey, whether their opinion of the EU had become more positive or negative, and whether they would vote for or against Finland's EU membership if a referendum were held at the time of responding. The background variables included the respondent's gender, year of birth, region of residence (NUTS3), basic and vocational education, economic activity and occupational status, industry of employment, political party choice if parliamentary elections were held at the time of survey, membership in a trade union, self-perceived social class, and number of inhabitants in the municipality of residence.","fi":"Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten arvoja ja asenteita. Teemoina ovat suomalaisen yhteiskunnan muutostarpeet ja uudistaminen, eriarvoisuus ja tasa-arvo sekä Euroopan unioni. Aluksi esitettiin useita väittämiä työelämästä, yhteiskunnasta, politiikasta ja taloudesta. Ne käsittelivät muiden muassa koulutusjärjestelmää, uudistumista, työllisyyttä, yrittämistä, vapaata kilpailua, ilmastonmuutosta, maahanmuuttoa ja hyvinvointia. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin asioita, joista suomalaisen yhteiskunnan kritisoitu hidas uudistaminen johtuu. Lueteltuja tekijöitä olivat mm. järkevä varovaisuus, suuret linjaerot hallituksessa, ongelmien suuruus ja monimutkaisuus sekä vastuunottoa ja riskiä välttelevä ilmapiiri. Vastaajilta kysyttiin myös, miten he luonnehtisivat itseään äänestäjinä tai sijoittaisivat itsensä eri akseleilla (vasemmisto-oikeisto ja konservatiivi-liberaali). Lisäksi tiedusteltiin, kuinka tasa- tai eriarvoisia suomalaiset ovat esimerkiksi tulonjaon, terveyden ja koulutusmahdollisuuksien kannalta, alueellisesti vertaillen sekä oikeudellisesti. Vastaajat arvioivat erilaisia hyväksyttäviä vaikutuskeinoja, suomalaisten ja Suomen tunnusomaisia piirteitä sekä suomalaisen koulutuksen tasoa kansainvälisesti. Edelleen kysyttiin eri vaikutuskeinojen hyväksyttävyydestä, suhtautumista EU-jäsenyyteen ja mielipiteitä rahayksikön vaihtamisesta markasta euroon. Haluttiin myös tietää, onko eurosta ja EMU-jäsenyydestä hyötyä vai haittaa Suomelle nykyisessä taloustilanteessa. Taustamuuttujia olivat sukupuoli, syntymävuosi, asuinmaakunta, asuinkunnan koko, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, toimiala, puoluekanta (mitä puoluetta äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt), ammatillinen keskusjärjestö ja yhteiskuntaluokka."},"access_rights":{"license":[{"title":{"en":"Other (Not Open)","fi":"Muu (Ei avoin)","und":"Muu (Ei avoin)"},"identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/license/code/other-closed","description":{"en":"The dataset is (B) available for research, teaching and study.","fi":"Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun."}}],"access_type":{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/access_type","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/access_type/code/restricted","pref_label":{"en":"Restricted use","fi":"Saatavuutta rajoitettu","und":"Saatavuutta rajoitettu"}},"restriction_grounds":[{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds/code/education","pref_label":{"en":"Restricted access for teaching or studying based on contract","fi":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella opetukseen ja opiskeluun","sv":"Begränsad åtkomst på bas av kontrakt ändast för undervisning och studier","und":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella opetukseen ja opiskeluun"}},{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds/code/research","pref_label":{"en":"Restriced access for research based on contract","fi":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella vain tutkimuskäyttöön","sv":"Begränsad åtkomst på bas av kontrakt ändast för forskningsändamål","und":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella vain tutkimuskäyttöön"}}]},"field_of_science":[{"in_scheme":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/conceptscheme","identifier":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/ta5","pref_label":{"en":"Social sciences","fi":"YHTEISKUNTATIETEET","sv":"Samhällsvetenskaper","und":"YHTEISKUNTATIETEET"}}],"other_identifier":[{"type":{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/identifier_type","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/identifier_type/code/urn","pref_label":{"en":"Uniform Resource Name (URN)","und":"Uniform Resource Name (URN)"}},"notation":"urn:nbn:fi:csc-kata20141222162236447526"}],"preferred_identifier":"urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2933","metadata_version_identifier":"67e83a3e-0e37-4f1d-b4ee-f5bd67463500"},"preservation_state":0,"state":"published","cumulative_state":0,"api_meta":{"version":1},"date_modified":"2021-07-24T04:00:30+03:00","date_created":"2018-06-19T15:08:58+03:00","service_modified":"etsin","service_created":"etsin","removed":false},{"id":9,"identifier":"78c98838-0df5-498a-bee0-f5a397f3752b","data_catalog":{"id":3,"identifier":"urn:nbn:fi:att:data-catalog-harvest-fsd"},"deprecated":false,"metadata_owner_org":"fairdata.fi","metadata_provider_org":"fairdata.fi","metadata_provider_user":"harvest@fairdata.fi","research_dataset":{"title":{"en":"Rural Finland 2013: The Media","fi":"Maaseutubarometri 2013: toimittajat"},"creator":[{"name":"Aho, Pauliina","@type":"Person","member_of":{"name":{"fi":"Taloustutkimus Oy"},"@type":"Organization"}},{"name":"Rahkonen, Juho","@type":"Person","member_of":{"name":{"fi":"Taloustutkimus Oy"},"@type":"Organization"}},{"name":"Aho, Pauliina","@type":"Person","member_of":{"name":{"en":"Taloustutkimus"},"@type":"Organization"}},{"name":"Rahkonen, Juho","@type":"Person","member_of":{"name":{"en":"Taloustutkimus"},"@type":"Organization"}}],"keyword":["maaseutu","maaseudun suunnittelu","maaseutuelinkeinot","maaseutukulttuuri","maaseutumatkailu","maaseutupolitiikka","maaseutuympäristö","maaseutuyritykset","maaseudun kehittäminen","businesses","countryside","journalists","rural areas","rural development","rural economics","rural environment","rural migration","rural planning","rural policy","Maa- ja metsätalous, kalastus, maaseutuelinkeinot","Asuminen ja asunnot","Agriculture and rural industry","Housing"],"spatial":[{"place_uri":{"in_scheme":"http://www.yso.fi/onto/yso/places","identifier":"http://www.yso.fi/onto/yso/p94426","pref_label":{"en":"Finland","fi":"Suomi","sv":"Finland","und":"Suomi"}},"geographic_name":"Finland"}],"language":[{"title":{"en":"Finnish","fi":"suomi","sv":"finska","und":"suomi"},"identifier":"http://lexvo.org/id/iso639-3/fin"}],"modified":"2018-07-25T00:00:00-00:00","temporal":[{"end_date":"2013-10-10T23:59:59-00:00","start_date":"2013-09-17T00:00:00-00:00"}],"publisher":{"name":{"fi":"Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto"},"@type":"Organization","homepage":{"title":{"en":"Publisher website","fi":"Julkaisijan kotisivu"},"identifier":"https://www.fsd.tuni.fi/"}},"provenance":[{"title":{"en":"Collection"},"temporal":{"end_date":"2013-10-10T23:59:59-00:00","start_date":"2013-09-17T00:00:00-00:00"},"variable":[{"pref_label":{"en":"Editors, news editors, regional journalists, managing editors, political journalists and journalists working for electronic or print media in Finland","fi":"Sähköisen ja printtimedian päätoimittajat, uutispäälliköt, aluetoimittajat, toimituspäälliköt, politiikan toimittajat ja toimittajat"}}],"description":{"en":"Contains the date(s) when the data were collected."}},{"title":{"en":"Production"},"temporal":{"end_date":"2014-11-27T23:59:59-00:00","start_date":"2014-11-27T00:00:00-00:00"},"description":{"en":"Date when the data collection were produced (not distributed or archived)"}}],"description":{"en":"The survey studied public opinion and experiences of the countryside in Finland and beliefs about the significance, development and future of rural areas. This stage of the study was conducted to survey journalists' perceptions of the Finnish rural areas. The study is a continuation of the surveys conducted in the Landmarks Programme of the Finnish Innovation Fund (Sitra) in 2009 and 2011. First, the respondents were asked how firmly they connected certain qualities and issues to countryside and to urban areas. Images of the countryside were charted by asking what kinds of places corresponded to their view of the countryside and which areas they saw as part of the countryside (e.g. holiday villages in rural areas, rural population centres, nature areas, rural areas dominated by agricultural areas). The experience of urban/rural identity was examined by asking whether the respondents thought themselves as city or rural residents and how important this identity was to them. The respondents were presented with a number of statements relating to the countryside, its image and future development and significance. Some questions covered what the respondents would like the countryside to be like in 2025, what countryside meant to them at the time of the survey and what they believed it would mean to them in ten years' time. Further questions explored the respondents' beliefs about whether the significance of rural areas would grow or diminish in Finland. Some questions investigated what kind of business ventures they thought could have potential in the countryside (e.g. logistics services, renewable energy production, tourism), and to what extent they agreed with a number of statements related to entrepreneurship both in general and in the countryside. Background variables were the respondent's year of birth, gender, political party choice if parliamentary elections were held at the time of survey, annual gross income of the household, type of media (print, electronic, or both) they worked for, job title, and distribution of the media they worked for (national, regional, local).","fi":"Tutkimus kartoittaa maaseudun merkityksiä ja tulevaisuutta. Sen tehtävänä on antaa tietoa suomalaisten maaseutukäsityksistä. Tutkimus on jatkoa Sitran \"Maamerkit – maaseudun merkitykset\" -ohjelmassa vuosina 2009 ja 2011 toteutetuille maaseutubarometreille. Tutkimuksen tämän osan tarkoituksena on selvittää toimittajien käsityksiä Suomen erilaisista alueista. Median edustajilta tiedusteltiin, millaisia mielikuvia maaseutu heissä herättää. Kysyttiin, miten vahvasti maaseutu ja vastaavasti kaupunki tuovat mieleen erilaisia asioita. Seuraavaksi vastaajille esitettiin kuvauksia erilaisista alueista ja kysyttiin, miten hyvin ne vastaavat mielikuvia maaseudusta. Kysyttiin myös, ovatko tietyt paikat vastaajien mielestä maaseutua. Haluttiin myös tietää kokevatko vastaajat itsensä maalaisiksi vai kaupunkilaisiksi ja kuinka tärkeäksi he kokevat maaseutu/kaupunki -identiteetin itselleen. Maaseudun tulevaisuutta käsiteltiin kysymällä mitä maaseutu merkitsee vastaajille tänä päivänä ja mitä he luulisivat sen merkitsevän 10 vuoden kuluttua. Haluttiin myös tietoja tulevaisuudenkuvista, jotka parhaiten vastaisivat vastaajan toiveita Suomen maaseudun merkityksestä vuonna 2025 ja pyydettiin vastausta siihen, miten vastaajat uskovat asioiden tuolloin olevan. Useilla väittämillä kartoitettiin mitä maaseudulle pitäisi vastaajien mielestä tehdä. Pyydettiin myös nimeämään maaseudun tärkeimmät kehittämistarpeet sekä sellaiset toimenpiteet, joista voitaisiin karsia. Elinkeinoja ja yrittäjyyttä käsiteltiin pyytämällä arvioita eri alojen liiketoimintamahdollisuuksien kehittymisestä maaseudulla ja esittämällä maaseutuun liittyvää yrittäjyyttä koskevia väittämiä. Taustamuuttujia olivat syntymävuosi, sukupuoli, vastaajan tehtävänkuva ja minkä tyyppisen median palveluksessa hän on sekä asuinpaikkakunta."},"access_rights":{"license":[{"title":{"en":"Other (Not Open)","fi":"Muu (Ei avoin)","und":"Muu (Ei avoin)"},"identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/license/code/other-closed","description":{"en":"The dataset is (B) available for research, teaching and study.","fi":"Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun."}}],"access_type":{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/access_type","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/access_type/code/restricted","pref_label":{"en":"Restricted use","fi":"Saatavuutta rajoitettu","und":"Saatavuutta rajoitettu"}},"restriction_grounds":[{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds/code/education","pref_label":{"en":"Restricted access for teaching or studying based on contract","fi":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella opetukseen ja opiskeluun","sv":"Begränsad åtkomst på bas av kontrakt ändast för undervisning och studier","und":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella opetukseen ja opiskeluun"}},{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds/code/research","pref_label":{"en":"Restriced access for research based on contract","fi":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella vain tutkimuskäyttöön","sv":"Begränsad åtkomst på bas av kontrakt ändast för forskningsändamål","und":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella vain tutkimuskäyttöön"}}]},"field_of_science":[{"in_scheme":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/conceptscheme","identifier":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/ta4","pref_label":{"en":"Agriculture and forestry","fi":"MAATALOUS- JA METSÄTIETEET","sv":"Jordbruks- och skogsvetenskaper","und":"MAATALOUS- JA METSÄTIETEET"}},{"in_scheme":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/conceptscheme","identifier":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/ta5","pref_label":{"en":"Social sciences","fi":"YHTEISKUNTATIETEET","sv":"Samhällsvetenskaper","und":"YHTEISKUNTATIETEET"}}],"other_identifier":[{"type":{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/identifier_type","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/identifier_type/code/urn","pref_label":{"en":"Uniform Resource Name (URN)","und":"Uniform Resource Name (URN)"}},"notation":"urn:nbn:fi:csc-kata20141222162230759349"}],"preferred_identifier":"urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2930","metadata_version_identifier":"c86a87d0-ef4f-4541-b54a-94120e0930e1"},"preservation_state":0,"state":"published","cumulative_state":0,"api_meta":{"version":1},"date_modified":"2021-07-24T04:00:31+03:00","date_created":"2018-06-19T15:08:59+03:00","service_modified":"etsin","service_created":"etsin","removed":false},{"id":10,"identifier":"fc49d384-ad8c-4bc0-bd8d-145930255146","data_catalog":{"id":3,"identifier":"urn:nbn:fi:att:data-catalog-harvest-fsd"},"deprecated":false,"metadata_owner_org":"fairdata.fi","metadata_provider_org":"fairdata.fi","metadata_provider_user":"harvest@fairdata.fi","research_dataset":{"title":{"en":"Rural Finland 2013: Rural Development Specialists","fi":"Maaseutubarometri 2013: maaseutuasiantuntijat"},"creator":[{"name":"Aho, Pauliina","@type":"Person","member_of":{"name":{"fi":"Taloustutkimus Oy"},"@type":"Organization"}},{"name":"Rahkonen, Juho","@type":"Person","member_of":{"name":{"fi":"Taloustutkimus Oy"},"@type":"Organization"}},{"name":"Aho, Pauliina","@type":"Person","member_of":{"name":{"en":"Taloustutkimus"},"@type":"Organization"}},{"name":"Rahkonen, Juho","@type":"Person","member_of":{"name":{"en":"Taloustutkimus"},"@type":"Organization"}}],"keyword":["elämänhallinta","maaseudun kehittäminen","maaseudun suunnittelu","maaseutu","maaseutuelinkeinot","maaseutukulttuuri","maaseutumatkailu","maaseutupolitiikka","maaseutuympäristö","maaseutuyritykset","businesses","countryside","rural areas","rural development","rural economics","rural environment","rural migration","rural planning","rural policy","Maa- ja metsätalous, kalastus, maaseutuelinkeinot","Asuminen ja asunnot","Agriculture and rural industry","Housing"],"spatial":[{"place_uri":{"in_scheme":"http://www.yso.fi/onto/yso/places","identifier":"http://www.yso.fi/onto/yso/p94426","pref_label":{"en":"Finland","fi":"Suomi","sv":"Finland","und":"Suomi"}},"geographic_name":"Finland"}],"language":[{"title":{"en":"Finnish","fi":"suomi","sv":"finska","und":"suomi"},"identifier":"http://lexvo.org/id/iso639-3/fin"}],"modified":"2018-07-25T00:00:00-00:00","temporal":[{"end_date":"2013-10-10T23:59:59-00:00","start_date":"2013-09-17T00:00:00-00:00"}],"publisher":{"name":{"fi":"Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto"},"@type":"Organization","homepage":{"title":{"en":"Publisher website","fi":"Julkaisijan kotisivu"},"identifier":"https://www.fsd.tuni.fi/"}},"provenance":[{"title":{"en":"Collection"},"temporal":{"end_date":"2013-10-10T23:59:59-00:00","start_date":"2013-09-17T00:00:00-00:00"},"variable":[{"pref_label":{"en":"the Åland Islands","fi":"Ahvenanmaa"}}],"description":{"en":"Contains the date(s) when the data were collected."}},{"title":{"en":"Production"},"temporal":{"end_date":"2014-11-28T23:59:59-00:00","start_date":"2014-11-28T00:00:00-00:00"},"description":{"en":"Date when the data collection were produced (not distributed or archived)"}}],"description":{"en":"The survey studied public opinion and experiences of the countryside in Finland and beliefs about the significance, development and future of rural areas. This stage of the study surveyed the perceptions of rural development specialists. The study is a continuation of the surveys conducted in the Landmarks Programme of the Finnish Innovation Fund (Sitra) in 2009 and 2011. First, the respondents were asked to what extent they connected certain qualities and issues to countryside and to urban areas (e.g. burden on the public economy, environmental-friendly way of life, social exclusion, good life, authenticity, culture). Images of the countryside were charted by asking what kinds of places corresponded to their view of the countryside and which areas they saw as part of the countryside (e.g. holiday villages in rural areas, rural population centres, nature areas, rural areas dominated by agricultural areas). The experience of urban/rural identity was examined by asking whether the respondents thought themselves as city or rural residents and how important this identity was to them. The respondents were presented with a number of statements relating to the countryside, its image and future development and significance. Some questions covered what the respondents would like the countryside to be like in 2025, what countryside meant to them at the time of the survey and what they believed it would mean to them in ten years' time. Further questions explored the respondents' beliefs about whether the significance of rural areas would grow or diminish in Finland. Some questions investigated what kind of business ventures they thought could have potential in the countryside (e.g. logistics services, renewable energy production, tourism), and to what extent they agreed with a number of statements related to entrepreneurship both in general and in the countryside. Background variables included the respondent's year of birth, gender, education, political party choice if parliamentary elections were held at the time of survey, economic activity and occupational status, annual gross income of household, and job title.","fi":"Tutkimus kartoittaa maaseudun merkityksiä ja tulevaisuutta. Sen tehtävänä on antaa tietoa suomalaisten maaseutukäsityksistä. Tutkimus on jatkoa Sitran ”Maamerkit – maaseudun merkitykset” –ohjelmassa vuosina 2009 ja 2011 toteutetuille maaseutubarometreille. Tutkimuksen tämän osan tarkoituksena on selvittää maaseutuasiantuntijoiden käsityksiä Suomen erilaisista alueista. Maaseutuasiantuntijoilta kysyttiin, miten vahvasti maaseutu ja vastaavasti kaupunki tuovat mieleen erilaisia asioita. Kysyttiin myös, minkälainen alue vastaajalle tulee ensiksi mieleen sanasta maaseutu sekä lueteltiin erilaisia alueita ja kysyttiin, miten ne vastaavat mielikuvaa maaseudusta. Haluttiin myös tietää kuinka voimakkaana vastaaja kokee maaseutu/kaupunki -identiteetin. Kysyttiin, mitä maaseutu merkitsee vastaajalle tänä päivänä ja mitä maaseutu todennäköisesti tulee merkitsemään 10 vuoden kuluttua. Kysyttiin myös vastaajan mielipidettä maaseudun muuttumisen merkityksestä itselle ja koko Suomelle. Vastaajille esitettiin myös tulevaisuudenkuvia maaseudusta ja kysyttiin, mitkä niistä parhaiten vastaisivat toiveita maaseudun tulevaisuudesta ja miten he uskovat asioiden olevan vuonna 2025. Esitettiin myös väittämiä siitä, mitä maaseudulle pitäisi tehdä tulevaisuudessa, mitkä ovat polttavimmat kehittämistarpeet ja mistä voisi karsia. Vastaajilta pyydettiin myös arviota eri alojen liiketoimintamahdollisuuksien kehittymisestä maaseudulla. Lisäksi esitettiin yrittäjyyden yleistä kehittämistä ja erikseen maaseutuun liittyvää yrittämistä koskevia väittämiä. Taustamuuttujina olivat syntymävuosi, sukupuoli, koulutus, ammatti/asema, talouden bruttotulot paikkakuntatietoja sekä toimenkuva."},"access_rights":{"license":[{"title":{"en":"Other (Not Open)","fi":"Muu (Ei avoin)","und":"Muu (Ei avoin)"},"identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/license/code/other-closed","description":{"en":"The dataset is (B) available for research, teaching and study.","fi":"Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun."}}],"access_type":{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/access_type","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/access_type/code/restricted","pref_label":{"en":"Restricted use","fi":"Saatavuutta rajoitettu","und":"Saatavuutta rajoitettu"}},"restriction_grounds":[{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds/code/education","pref_label":{"en":"Restricted access for teaching or studying based on contract","fi":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella opetukseen ja opiskeluun","sv":"Begränsad åtkomst på bas av kontrakt ändast för undervisning och studier","und":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella opetukseen ja opiskeluun"}},{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds/code/research","pref_label":{"en":"Restriced access for research based on contract","fi":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella vain tutkimuskäyttöön","sv":"Begränsad åtkomst på bas av kontrakt ändast för forskningsändamål","und":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella vain tutkimuskäyttöön"}}]},"field_of_science":[{"in_scheme":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/conceptscheme","identifier":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/ta4","pref_label":{"en":"Agriculture and forestry","fi":"MAATALOUS- JA METSÄTIETEET","sv":"Jordbruks- och skogsvetenskaper","und":"MAATALOUS- JA METSÄTIETEET"}},{"in_scheme":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/conceptscheme","identifier":"http://www.yso.fi/onto/okm-tieteenala/ta5","pref_label":{"en":"Social sciences","fi":"YHTEISKUNTATIETEET","sv":"Samhällsvetenskaper","und":"YHTEISKUNTATIETEET"}}],"other_identifier":[{"type":{"in_scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/identifier_type","identifier":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/identifier_type/code/urn","pref_label":{"en":"Uniform Resource Name (URN)","und":"Uniform Resource Name (URN)"}},"notation":"urn:nbn:fi:csc-kata20141222162232700731"}],"preferred_identifier":"urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2931","metadata_version_identifier":"2f8f5fee-9c08-4254-bc6b-2a6092ef4447"},"preservation_state":0,"state":"published","cumulative_state":0,"api_meta":{"version":1},"date_modified":"2021-07-24T04:00:32+03:00","date_created":"2018-06-19T15:09:00+03:00","service_modified":"etsin","service_created":"etsin","removed":false}]}